Aprovat el Pla de reducció d’emissions de les grans instal•lacions de combustibles existents

  13/6/2010

S'hi han afegit mesures addicionals que donen lloc a un pla més sòlid i amb objectius més ambiciosos que en la primera proposta. 

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla nacional de reducció d'emissions de les grans installacions de combustió existents, conforme a la Directiva 2001/80 (coneguda com a ‘Directiva GIC’), que estableix que els estats membres redueixin significativament les emissions de diòxid de sofre, d'òxids de nitrogen i partícules procedents de les grans installacions de combustió existents, a partir de l'1 de gener de 2008.

El Pla nacional de reducció d'emissions de grans installacions de combustió va ser adoptat pel Govern el mes de novembre de 2005 i remès a la Comissió de la Unió Europea per a la seva acceptació.

Després de la seva presentació, la Comissió va admetre la possibilitat per a les installacions existents d'acollir-se als valors límits d'emissió, i que no entressin, per tant, en la bombolla establerta en el Pla de reducció de grans installacions. S'han acollit a aquesta possibilitat actualment totes les grans installacions de combustió dels sectors industrials diferents a la refinació i a les centrals tèrmiques.

La Comissió va emetre el maig de 2006 una sèrie d'observacions relatives al procediment de càlcul de les bombolles i va demanar aclariments sobre uns determinats valors límit i altres qüestions. Les respostes i els aclariments van ser enviats a la Comissió el 31 d'octubre de 2006.

Incorporació de modificacions

Després de la resposta de la Comissió, l'abril de 2007, s'hi han afegit tant les modificacions proposades per la Comissió com altres modificacions posteriors. A més, s'han esmenat errors que s'havien observat en el Pla nacional de reducció d'emissions de grans installacions de combustió inicial, s'han actualitzat taules i s’hi han afegit noves dades proporcionades per les empreses. S'hi han afegit mesures addicionals que donen lloc a una pla més sòlid i amb objectius més ambiciosos que en la primera proposta.

Cal destacar que per a l'elaboració d'aquest Pla s'ha tingut en compte el primer període del Pla nacional d'assignació derivat de la Directiva de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. A curt i mitjà termini, és necessària una interrelació entre el Pla de reducció i la segona fase del Pla nacional d'assignació, ja que les millores tecnològiques fetes per reduir l'emissió dels contaminants involucrats en el Pla de reducció són tingudes en compte en l'assignació del Pla d'assignació 2008-2012.

A més, s'han tingut en compte, pel que fa a la qualitat de l'aire ambient, les directives de qualitat de l'aire i la Directiva d'IPPC (en la legislació espanyola, una Llei de 2002), amb l'aplicació de les millors tècniques i tecnologies existents per adequar les condicions ambientals del medi ambient local. Aquesta normativa s'ha tingut en compte tant des del punt de vista de la selecció dels emplaçaments on s'han d'aplicar tecnologies per aconseguir l'objectiu de no superar els límits d'immissió, com en la selecció de la tecnologia de reducció mateixa.

Com a resum, es pot veure la reducció de les emissions per als tres contaminants una vegada aplicat el Pla de reducció, per al període 2008-2015.

SO2 N0X Partícules
Emissions anuals el 2001 (tpa) 885.183 218.673 29.565
Objectiu GIC (tpa) 168.209 186.048 13.290
% Reducció emissions quant a 2001 81% 15% 65%

Más información y descarga del Plan »