Proposta d'ordre per la qual s'estableixen els paràmetres retributius per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de juny de 2019 com a conseqüència de la disposició addicional octava del RD-Llei 15/2018, de 5 d'octubre

  3/7/2019

y se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019