DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, ha realitzat una reorganització competencial segons la qual correspon al Govern aprovar l'estructura, metodologia i valors dels càrrecs del sistema elèctric i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència establir l'estructura, metodologia i valors de peatges d'accés a les xarxes d'electricitat.

Tant el Govern com la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència han iniciat les tramitacions d'un reial decret que reguli la metodologia de càrrecs i una proposta de circular per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat. No obstant això, a dia d'avui cap d'elles està aprovada. Davant aquesta situació, i amb base en la disposició transitòria segona del Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, l'atribució per aprovar uns peatges i càrrecs, amb caràcter transitori recaurà sobre la Ministra per a la Transició Ecològica.

Com a conseqüència de l'anterior, mitjançant la present ordre que se sotmet a tràmit d'audiència:

  • Prorrogar, amb caràcter transitori, els peatges d'accés per a l'any 2020.
  • Prorrogar aquells preus i quotes necessàries per al funcionament del sistema elèctric.
  • Establir les anualitats per satisfer el pagament dels dèficits i desajustaments d'exercicis anteriors.
  • Establir la retribució provisional de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia, Polo Español, i preus a cobrar als agents.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 4 de desembre de 2019 fins al dia dimarts, 17 de desembre de 2019

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-peajeselectricos@miteco.es

Annexos