DetalleParticipacionPublica

Consulta
Oberta
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

L'esborrany inicial del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) es va sotmetre a consulta pública entre el 22 de febrer i l'1 d'abril de 2019. Així mateix, es va presentar a la Comissió Europea en aquesta data per a la corresponent avaluació. La Comissió va realitzar una sèrie de recomanacions que han estat degudament incorporades al present esborrador actualitzat del PNIEC.

Atenent a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental es publica aquí l'Estudi Ambiental Estratègic de l'esborrany actualitzat del PNIEC 2021-2030. El termini de presentació d'observacions a l'Estudi Ambiental Estratègic comença l'endemà al de publicació de l'anunci corresponent en el BOE i finalitzarà després de 45 dies hàbils explicats a partir d'aquesta data.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 23 de gener de 2020 fins al dia dimecres, 25 de març de 2020

Presentació d'al·legacions

Només es prendran en consideració les observacions realitzades a través del document de participació pública (Taula d'observacions) el link de les quals poden trobar més a baix i que es dirigeixin a la bústia següent: Bzn-EAE-Pniec@miteco.es

Annexos