DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Objectius de la norma

La present consulta pública es formula de conformitat amb l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern i l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regulen la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració projectes o avantprojectes de llei o de reglaments, així com amb l'Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.

Aquesta consulta té com a objectiu recaptar, directament o a través de les seves organitzacions representatives, l'opinió de les persones i entitats potencialment afectades per la regulació projectada.

La present consulta pública té com a objecte recaptar l'opinió o comentaris de qualsevol subjecte, entitat o organització, a l'efecte d'elaborar nova reglamentació en la qual es regulin les mesures relacionades amb el foment de la utilització dels biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

Els objectius d'aquesta reglamentació són la transposició parcial de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre, així com garantir el compliment de la quota mínima d'energies renovables present en el sector del transport i l'actualització dels criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per als biocarburants, biolíquidos i combustibles de biomassa.

Pot trobar els antecedents de la reglamentació, la seva necessitat i objectius en el document de l'Annex.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia divendres, 19 de juny de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-SGH@miteco.es

El termini per presentar al·legacions serà fins al 19 de juny, inclòs, amb motiu de la derogació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb efectes 1 de juny de 2020.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos