DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El PNIEC espanyol inclou entre els objectius energètics, aconseguir en 2030 una presència de les energies renovables sobre l'ús final d'energia de l'42%.

Per assolir els seus objectius energètics, els estats membres de la Unió Europea poden utilitzar mecanismes de suport, degudament justificats d'acord amb la normativa europea.

La present proposta d'ordre ministerial té per objecte l'establiment de les bases reguladores de la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes destinades a projectes d'inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable en el territori nacional.

Realitzat el tràmit de l'autorització d'inici en l'elaboració de la present proposta d'ordre ministerial, en compliment del que preveuen els articles 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, atès que aquesta proposta d'ordre afecta els drets i interessos legítims de les persones, és necessari realitzar el tràmit d'audiència als esmentats interessats, amb l'objecte de donar audiència i demanar totes les aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

Ara bé, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic, indicant que el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

No obstant això, el citat Real Decret s'indica en l'apartat tercer de la disposició addicional tercera, que l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini. D'aquesta manera, d'acord amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de l' Govern, atès que aquesta proposta d'ordre afecta els drets i interessos legítims de les persones, és necessari realitzar el tràmit d'audiència als esmentats interessats, amb l'objecte de donar audiència i demanar totes les aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

D'aquesta manera, amb la instrucció de l'tràmit d'audiència es pretén evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el present procediment, tenint en compte que, com a potencials beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta ordre de bases, es produiria un perjudici significatiu a causa de l'endarreriment en la tramitació d'aquesta norma, ja que impossibilita l'accés als ajuts i la corresponent execució dels projectes objecte de subvenció, cofinançats amb fons FEDER, per a l'impuls de la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable, i poden incloure actuacions d'inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció.

En definitiva, pel volum de la inversió i els terminis determinats tant en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) com en la normativa aplicable als Fons Comunitaris FEDER, l'objecte i finalitat d'aquesta ordre no té virtualitat pràctica si es retarda la seva entrada en vigor i no es realitzen les corresponents convocatòries en el termini previst, amb el consegüent impacte en els plans d'impuls estratègic a la producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable i la impossibilitat d'atreure una quantia molt important de fons FEDER, previstos en l'Eix de Transició a una Economia Baixa en Carboni.

Un cop aprovada la present proposta d'ordre ministerial, les ajudes regulades s'articularan a través de les convocatòries que s'aprovin pels òrgans competents conforme estableix l'article 10 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per a una millor comprensió de la proposta d'ordre ministerial, es facilita un document amb la informació bàsica a incloure en les convocatòries que s'aprovin pels òrgans competents.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 29 d’abril de 2020 fins al dia dimecres, 27 de maig de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-SGERenovables@miteco.es

Annexos