DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Objectius de la norma

El paquet d'Energia Neta de la Unió Europea (també conegut com a “paquet d'hivern”) ha suposat l'aprovació d'un conjunt de normes comunitàries que tenen per objecte coadjuvar al compliment dels objectius mediambientals i de descarbonización de l'economia. D'entre les citades normes, cal destacar el Reglament (UE) 2019/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relatiu al mercat interior de l'electricitat, que estableix, entre altres elements, un conjunt de regles que tracten de garantir el funcionament del mercat interior de l'electricitat.

De manera específica, el citat reglament desenvolupa els principis i requisits relatius a la cobertura de la demanda, a la qual dedica el capítol IV, i en el qual es desenvolupa la regulació dels mecanismes de capacitat. Si ben el citat marc normatiu comunitari suposa de manera inequívoca una certa limitació de la capacitat dels Estats membres per articular solucions de cobertura en forma de mecanismes de capacitat, existeix encara cert marge de llibertat per implementar, si escau, mesures en forma de mecanismes de capacitat que permetin donar solució als problemes de cobertura que se suscitin, i al mateix temps serveixin d'acompanyament de les prioritats de política energètica fixades a nivell nacional.

En aquest sentit, l'execució del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), que preveu una important penetració d'instal·lacions de generació d'electricitat a partir de fonts d'energia renovables per donar compliment als compromisos mediambientals i de descarbonización del sector energètic, requereix de la disponibilitat efectiva d'una sèrie de tecnologies de producció i mitjans de gestió de la resposta de la demanda i l'emmagatzematge, que permetin garantir la seguretat de subministrament, donada la inherent variabilitat de la generació atribuïda a les fonts de generació d'origen renovable.

Aquesta disponibilitat efectiva de mitjans per a la cobertura de la demanda en els períodes amb menor aportació d'energia de les fonts de generació d'origen renovable, pot veure's afectada per un senyal de curt termini, i insuficient, dels preus al mercat elèctric, donat l'impacte de la forta penetració d'energies renovables prevista en el sistema elèctric espanyol.

De la mateixa manera, per al compliment dels objectius establerts en el PNIEC lligats al desplegament de l'emmagatzematge, podria ser necessària l'articulació d'instruments complementaris als ingressos provinents del mercat elèctric, atès que el senyal de preu del mercat pot constituir-se com un inductor insuficient per justificar la tornada de la inversió en aquest tipus de tecnologies.

Per tot això, es duu a terme la present consulta pública prèvia per recaptar l'opinió de tots els agents involucrats respecte a la implementació de mecanismes de capacitat en el sistema elèctric espanyol, a l'empara del Reglament (UE) 2019/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relatiu al mercat interior de l'electricitat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia divendres, 25 de setembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-informes.sgee@miteco.es

Annexos