DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

L'objecte d'aquesta ordre és la regulació del primer mecanisme de subhasta per a l'atorgament del règim econòmic d'energies renovables, establert en el Reial decret 960/2020, de 3 de novembre, pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

A tal objecte, aquesta ordre estableix les particularitats i adaptacions necessàries en la metodologia general de selecció d'ofertes en els procediments de concurrència competitiva convocats, amb l'objectiu d'adequar-la a les característiques de les convocatòries. Estableix els processos que configuren el mecanisme de subhasta, incloent el mecanisme de cassació a emprar per tenir en consideració l'existència de reserves mínimes de producte a adjudicar, així com les restriccions relatives a garantir la competència en la mateixa i les característiques que han de satisfer les ofertes presentades pels agents participants en el procediment de concurrència competitiva.

D'altra banda, regula els tràmits i procediments associats al registre electrònic del règim econòmic d'energies renovables relatius al termini màxim per a la presentació de la sol·licitud d'inscripció en estat de preasignación i la quantia de la garantia econòmica pertinent, així com la documentació a aportar necessària per a la inscripció en aquest registre en tots dos estats, preasignación i explotació.

Estableix al seu torn el mecanisme de seguiment de la viabilitat i maduresa dels projectes mitjançant els quals es materialitza la potència assignada a través del mecanisme de concurrència competitiva basat d'un procediment d'identificació de la instal·lació i de l'acreditació de l'obtenció de l'autorització administrativa de construcció o document equivalent.

Desenvolupa les penalitzacions previstes en l'article 20 del Reial decret pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables, a fi d'incentivar el compliment de les obligacions relatives a l'energia mínima de subhasta adquirides per les instal·lacions perceptores del règim econòmic d'energies renovables.

Estableix un calendari previst per a les subhastes del règim econòmic d'energies renovables durant el període 2020-2025, incloent terminis indicatius, la freqüència de les convocatòries de les subhastes, la capacitat esperada i les tecnologies previstes.

Amb data 6 de novembre de 2020, es publica al portal del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic la Proposta d'ordre per la qual es regula el primer mecanisme de subhasta per a l'atorgament del règim econòmic d'energies renovables i s'estableix el calendari previst per a l'accés a instruments econòmics de suport, juntament amb la seva memòria d'anàlisi d'impacte normatiu, als efectes previstos en l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 desembre, del Govern.

L'adopció d'aquesta ordre és resultat del mandat que, per l'extraordinària i urgent necessitat que concorren, ha estat establert en la disposició addicional quarta del Reial decret-llei 23/2020, de 23 de juny. Per les mateixes raons d'urgència, en virtut de l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 desembre, del Govern, es redueix el termini del tràmit d'audiència a 7 dies a explicar des de l'endemà al de publicació a la web.

Aquest mateix text s'ha remès a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a informe i perquè per aquest organisme es realitzi tràmit d'audiència a través del Consell Consultiu d'Electricitat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 10 de novembre de 2020 fins al dia dimecres, 18 de novembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-sgernormativa@miteco.es

Annexos