DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Objectius de la norma

El tancament de centrals tèrmiques de carbó i nuclears té un fort impacte en la situació econòmica de determinades comarques d'Espanya en la qual els seus ciutadans depenen dels llocs de treball generats directa o indirectament per aquestes centrals de producció. Per afavorir la generació d'activitat econòmica alternativa, el Reial decret-llei 17/2019, de 22 de novembre, va introduir una disposició addicional en la Llei 24/2013, de 26 de desembre relativa a l'atorgament dels permisos d'accés i connexió per garantir una transició justa i que estableix:

“quan es procedeixi al tancament d'instal·lacions d'energia tèrmica de carbó o termonuclear, i per promoure un procés de transició justa, la Ministra per a la Transició Ecològica, previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, podrà regular procediments i establir requisits per a la concessió de la totalitat o de part de la capacitat d'accés d'evacuació dels nusos de la xarxa afectats per aquests tancaments a les noves instal·lacions de generació a partir de fonts d'energia renovables que, a més dels requisits tècnics i econòmics, ponderin els beneficis mediambientals i socials”.

Per la seva banda, el Reial decret-llei 23/2020, la seva disposició transitòria primera, limita la possibilitat d'acceptació de sol·licituds d'accés en tant es produeix el desenvolupament reglamentari en aquest àmbit, si bé estableix una excepció a aquesta limitació per a l'accés en els nusos de transició justa, que haurà d'atorgar-se de conformitat amb els procediments per a la concessió de la capacitat d'accés d'evacuació prevists en la disposició addicional vintena segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre abans esmentada.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 11 de desembre de 2020 fins al dia dimarts, 12 de gener de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: nudos@transicionjusta.gob.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos