DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Avantprojecte de Llei
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), ha acordat iniciar la tramitació de l'avantprojecte de Llei per la qual es crea el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE) amb un triple objectiu: evitar pujades en el preu de l'electricitat; donar senyals clars d'electrificació de l'economia i aportar la certitud, sostenibilitat i equilibri al sistema que permeti mobilitzar les inversions necessàries en els propers anys. Per avançar en la transició energètica és necessari enviar senyals de preus adequades a inversors i consumidors a través d'un nou sistema de finançament dels costos regulats concorde a l'evolució del mercat i als objectius de transició energètica, que incentivi el pas a tecnologies netes.

Per això, l'avantprojecte de Llei (APL) estableix la creació d'un Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE) que assumirà els costos associats al règim retributiu específic de les renovables, cogeneració i residus (RECORE).

D'aquesta manera, el cost de finançament del RECORE deixaria de formar part del rebut de la llum que abonen directament els consumidors, tant llars com a empreses. En concret, aquest cost suposa aproximadament el 16% del rebut elèctric domèstic.

Els subjectes obligats al finançament del FNSSE seran els comercialitzadors de tots els sectors energètics –al contrari que en el sistema actual, en el qual l'aportació recau directament sobre els consumidors finals-, que aportaran al fons en funció de les seves vendes. Per garantir l'equitat i redistribució, existiran exempcions i compensacions per a aquells sectors amb menor capacitat d'adaptació i resposta al nou sistema.

El FNSSE forma part de les respostes associades a la transició energètica per reactivar l'economia en el curt termini, alineant la recuperació amb un model energètic i econòmic sostenible que fomenti la creació d'ocupació de qualitat i durador i contribueixi a la descarbonización i electrificació de l'economia espanyola, complint amb els objectius del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030.

Com a conseqüència de l'anterior, se sotmet a tràmit d'audiència l'esmentat avantprojecte de Llei per la qual es crea el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 16 de desembre de 2020 fins al dia dilluns, 11 de gener de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-cargoselectricos@miteco.es

Annexos