DetalleParticipacionPublica

Consulta
Oberta
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El passat 7 d'octubre, el Govern va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, entès com “un projecte de país” que orienta la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, la reconstrucció sòlida, inclusiva i resiliente després de la crisi de la COVID, donant resposta als reptes de la propera dècada.

Un dels quatre pilars fonamentals identificats en el Pla és la transició ecològica que, al costat de la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat, emmarquen el disseny del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla conté deu polítiques palanca, entre les quals es troben la transició energètica justa i inclusiva o l'agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, que contenen un total de 30 components. Dins de la palanca agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, cal destacar la component lligada a una mobilitat sostenible, segura/segura i connectada, l'impuls de la mobilitat elèctrica.

El Marc Estratègic d'Energia i Clima considera la mobilitat elèctrica com un eix clau per al compliment dels objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i la penetració d'energies renovables en el transport, així com una oportunitat per a la sostenibilitat de la cadena de valor industrial entorn de/entorn de l'automoció, els béns d'equip i l'electrònica de potència. El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) preveu aconseguir una penetració de 5 milions de vehicles elèctrics a 2030, i L'Estratègia de Descarbonización a llarg termini analitza el desenvolupament i les oportunitats de la mobilitat elèctrica com a peça clau per aconseguir la neutralitat climàtica a 2050.

El Pla de Recuperació s'implementarà mitjançant els diferents instruments dels quals disposi l'Administració Pública que permetin l'adequada mobilització dels fons. En el cas de la mobilitat elèctrica, està previst incardinar les actuacions vinculades i instruments a desplegar en àmbits d'actuació com els corredors d'infraestructura de recarrega ràpida o ultrarrápida, les infraestructures singulars de recarrega, el desplegament generalitzat d'infraestructura de recarrega en destinació i la innovació en la cadena de valor de la mobilitat elèctrica.

Amb l'objectiu de ser eficaços i eficients en el desplegament de les mesures incloses en el Pla de Recuperació, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic llança la present manifestació d'interès, amb l'objectiu d'identificar l'apetit i l'estat del mercat entorn de/entorn de projectes de mobilitat elèctrica, així com els aspectes més rellevants d'aquests projectes i actuacions. La informació recopilada permetrà definir les línies estratègiques d'actuació en aquest àmbit, amb els seus corresponents mecanismes de finançament o altres mecanismes de suport, així com els paràmetres tècnics que hagin de regir la valoració o selecció de les actuacions.

La no presentació d'una expressió d'interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual futura convocatòria. Per tant, la participació no genera cap dret a l'accés al potencial finançament que pugui convocar-se per l'Administració per a la consecució dels objectius proposats, ni cap obligació a l'Administració.

Termini de remissió

Termini per presentar propostes des del dimecres, 30 de desembre de 2020 fins al divendres, 29 de gener de 2021.

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-electromov@miteco.es

Les propostes i projectes podran remetre's a l'adreça de correu indicada, emplenant obligatòriament la plantilla adjunta, que podrà ser complementada amb una memòria o documentació addicional que aporti informació rellevant. En tot cas, els documents tindran una limitació de 10 pàgines.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat. Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos