DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Es modifiquen els dies d'existències estratègiques d'hidrocarburs líquids a constituir, gestionar i mantenir per CORES, des de l'1 d'abril fins al 31 de desembre de 2021, d'acord a l'estipulat per l'article 14 de Reial Decret 1716/2004, de 23 de juliol, pel qual es regula l'obligació de manteniment d'existències mínimes de seguretat, la diversificació de proveïment de gas natural i la corporació de reserves estratègiques de productes petrolífers.

Entre les funcions de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (CORES) destaca l'establerta en l'article 23.a) de el Reial Decret 1716/2004, de 23 de juliol, pel qual es regula l'obligació de manteniment d'existències mínimes de seguretat, la diversificació de proveïment de gas natural i la Corporació de Reserves estratègiques de productes petrolífers, relativa a la constitució, manteniment i gestió de les existències estratègiques de productes petrolífers, com a acció clau en el sistema nacional de garantia de subministrament de productes petrolífers.

L'article 50 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, estableix aquest sistema de reserves, que, en relació amb l'article 2 de Reial Decret 1716/2004, de 23 de juliol, desenvolupa un procediment de constitució de reserves pel que s'obliga als subjectes definits en l'article 7 de l'esmentat reial decret a mantenir unes existències mínimes de seguretat equivalents a 92 dies de les seves vendes o consums de productes petrolífers en l'any natural anterior.

Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 14 de l'esmentat Reial decret, pel que fa a les reserves d'hidrocarburs líquids, es garantiran existències estratègiques que hauran de ser constituïdes, mantingudes i gestionades per CORES, que computaran a favor de cada un els subjectes obligats recollits en l'article 7 per, al menys, 42 dies de l'total de 92 dies de la seva obligació d'existències mínimes de seguretat de cada grup de productes petrolífers, no preveient-se existències estratègiques en el cas dels gasos liquats de petroli.

Addicionalment, aquest article preveu que el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, menció que en l'actualitat ha d'entendre referida a la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, podrà modificar l'anterior número de dies d'existències estratègiques que CORES ha de constituir obligatòriament, en funció de l'evolució de mercat i de la disponibilitat d'infraestructures d'emmagatzematge per part de la Corporació.

El càlcul de les reserves de seguretat, i, d'acord, de les pròpies existències estratègiques a constituir per CORES, es fonamenta sobre el volum de vendes o consums dels subjectes obligats durant l'any natural precedent, tal com s'indica en el ja esmentat article 2 de Reial Decret 1716/2004, de 23 de juliol.

L'expansió de la pandèmia de la COVID-19 en el present any 2020 ha provocat una dràstica reducció de la venda i consum de productes petrolífers, com a resultat de la davallada de la mobilitat i de les activitats econòmiques ocasionat per les mesures de contenció implementades. En conseqüència, aquests nivells de venda o consum de 2020 tindran com a efecte inevitable una reducció en el volum de l'obligació d'existències estratègiques de productes petrolífers a gestionar i mantenir per CORES a partir de l'1 d'abril de 2021, data des de la qual s'han de constituir les esmentades existències sobre la base de les vendes o consums de l'any 2020. per tot això, a partir d'aquesta data es generarà un inevitable excedent en el volum d'existències actualment gestionades per CORES.

A la llum de l'anterior es preveu la necessitat d'incrementar temporalment fins al 31 de desembre de 2021 el nombre de 42 dies d'existències estratègiques d'hidrocarburs líquids fins als 50 dies, i conseqüentment, reduir proporcionalment a 42 dies el nombre de dies d'obligació d'existències mínimes de seguretat que els subjectes obligats han de mantenir per la seva pròpia gestió per donar compliment del que disposa el ja esmentat article 2.1 de Reial Decret 1716/2004, de 23 de juliol. L'increment de dies d'existències estratègiques, juntament amb les altres mesures esmentades a emprendre per CORES, optimitzarà els costos de sistema de manteniment d'existències mínimes de seguretat de productes petrolífers.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 13 de gener de 2021 fins al dia dimecres, 3 de febrer de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-sgh@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació

Annexos