DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

Els Projectes Importants d'Interès Comú Europeu (PIICE), constitueixen un marc de col·laboració on diferents empreses de diversos Estats membres col·laboren en la constitució d'un gran projecte d'interès europeu d'especial rellevància en les cadenes de valor estratègiques industrials per a la Unió Europea.

Les empreses participants en aquests projectes, podrien arribar a ser beneficiàries d'ajudes d'Estat per part de cadascun dels seus Estats membres segons la seva disponibilitat pressupostària, sota la Comunicació de la Comissió denominada “Criteris per a l'anàlisi de la compatibilitat amb el mercat interior de les ajudes per fomentar la realització de projectes importants d'interès comú europeu” (2014/C 188/02). Una de les cadenes de valor industrials prioritzades durant aquest treball de coordinació europeu va ser la cadena industrial de l'hidrogen.

En el context de transició energètica, l'hidrogen renovable és considerat una cadena de valor estratègica industrial per a la Unió Europea. Per a la resolució del mecanisme PIICE enfocat en l'hidrogen renovable, com a part del procés de decisió, es requereix la selecció d'un “projecte integrat” que estigui basat en components individuals de la cadena de valor que han de ser complementaris entre si, primer a nivell nacional i posteriorment a nivell comunitari, per acord entre tots els Estats membres participants.

A fi de seleccionar el “projecte integrat”, la Comissió Europea, en col·laboració amb els Estats membres, ha constituït una plataforma, d'accés limitat, que servirà per acollir als projectes d'hidrogen procedents de cadascun dels Estats membres de manera individual que compleixin amb els criteris de la meritada Comunicació, així com dels objectius de l'Estratègia Europea de l'Hidrogen i els criteris de la pròpia Comissió.

Per a la seva constitució, cada Estat membre és responsable de proporcionar un llistat de contactes d'aquells promotors de projectes que, complint amb els criteris indicats estiguin interessats a participar en el mecanisme, considerant que la participació no implica a priori ni el seu encaix en el projecte al costat de la resta d'empreses, ni la seva elecció per part de la Comissió Europea, ni l'accés a possibles fons públics posteriors. En aquest sentit, seran els promotors dels projectes els qui hauran de, en cas de considerar convenient participar, remetre la informació dels seus projectes a la Comissió per les lleres habilitades a tal fi.

Per a la identificació dels projectes que Espanya ha de comunicar a la Comissió Europea com a potencial participant en el mecanisme PIICE s'ha utilitzat la informació remesa com a resposta a les dues manifestacions d'interès de l'hidrogen celebrades fins avui:

  • Convocatòria d'interès nacional: finalitzada el 15 de juny de 2020, que va realitzar el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) per identificar empreses i projectes susceptibles de formar part del mecanisme PIICE.
  • Manifestació d'interès: finalitzada el 19 de desembre de 2020, realitzada pel Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic (MITERD) per conèixer els projectes d'hidrogen renovable prevists a Espanya.

La utilització de la informació remesa té com a fi última evitar noves càrregues administratives a aquelles empreses que compleixen amb els criteris d'elegibilitat prèviament descrits, constituint aquesta una base suficientment argumentada per a la identificació de projectes potencialment participants en el mecanisme PIICE.

Sense perjudici de l'anterior, aquells promotors de projectes que estiguin disposats a participar en aquest mecanisme per considerar compleixen amb els criteris prèviament descrits, així com aquells que, havent participat en els anteriors, estiguin en disposició de modificar i/o actualitzar la informació remesa, poden dirigir les seves iniciatives al correu disposat per a presentació d'al·legacions.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 29 d'abril de 2021 fins al dia divendres, 7 de maig de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-h2renovable@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general, les respostes remeses es consideraran confidencials en la totalitat del seu contingut.

Annexos