DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, determina en l'article 8.2 que l'operació del sistema té caràcter d'activitat regulada a l'efecte de la seva separació d'altres activitats, i el seu règim econòmic i de funcionament s'ajustarà al previst en aquesta Llei.

L'article 14.11 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, en la seva redacció anterior a l'entrada en vigor del Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, disposava que la retribució de l'operador del sistema elèctric s'establiria d'acord amb la metodologia que determinés el Govern en funció dels serveis que efectivament presti.

El Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, va modificar l'article 14.11 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de tal manera que, a partir de l'any 2020, la competència per establir la metodologia que haurà d'aplicar al càlcul de la retribució de l'operador del sistema correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

D'acord amb l'anterior, correspon al Govern la competència per aprovar la metodologia aplicable al càlcul de la retribució de l'operador del sistema en el període 2014-2019, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència l'aplicable a partir de 2020.

En l'exercici d'aquestes competències, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha aprovat la Circular 4/2019, de 27 de novembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia de retribució de l'operador del sistema elèctric, la qual recull la metodologia d'aplicació al càlcul de la retribució de l'operador del sistema elèctric a partir de l'any 2020.

Per la seva banda, es troba pendent l'aprovació, per part del Govern, de la metodologia aplicable al càlcul de la retribució anual de l'operador del sistema elèctric en el període 2014-2019. En absència d'aquesta metodologia, les successives ordres de peatges d'accés corresponents als anys del període 2014-2019 han vingut establint per a l'operador del sistema una retribució anual de caràcter provisional, preveient-se que les quantitats recollides en aquestes ordres podrien ser modificades una vegada el Govern aprovés aquesta metodologia.

D'acord amb l'anterior, mitjançant aquest projecte de reial decret es proposa la metodologia que serà aplicable al càlcul de la retribució anual de l'operador del sistema elèctric en el període 2014-2019. L'àmbit d'aplicació de la metodologia proposada es limita a les funcions exercides i als serveis assignats a l'operador del sistema en virtut de la normativa en vigor durant el període d'aplicació.

En compliment del previst en els articles 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, resulta necessari realitzar el tràmit d'audiència als interessats, amb l'objecte de recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

Aquest mateix text s'ha remès a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a informe i perquè per aquest organisme es realitzi tràmit d'audiència a través del Consell Consultiu d'Electricitat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 17 de juny de 2021 fins al dia dimecres, 7 de juliol de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-consulta.redes@miteco.es

Annexos