DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Mitjançant la present ordre es publiquen per primera vegada els valors dels càrrecs calculats amb la metodologia disposada en el Reial decret 1184/2020, de 29 de desembre. També es reconeix la retribució dels emmagatzematges subterranis calculada d'acord a la disposat en el citat reial decret. Així mateix, la present ordre estableix els cànons d'accés dels emmagatzematges subterranis conforme a la metodologia recollida en l'esmentat reial decret. El període d'aplicació d'aquests càrrecs, retribucions i cànons serà l'any de gas 2022 que comprèn de l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

L'ordre mitjançant diverses disposicions addicionals regula a més les següents qüestions:

  • El cost diferencial del subministrament de gas manufacturats en territoris insulars no connectats a la xarxa de gasoductes (Illes Canàries).
  • La retribució de l'operador de mercat organitzat de gas, incloent tant la retribució transitòria com la qual li correspon per la gestió de garanties.
  • Determinades qüestions de la facturació de càrrecs, que havien quedat indeterminades en el Reial decret 1184/2020, de 29 de desembre.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dilluns, 12 de juliol de 2021 fins al dia divendres, 30 de juliol de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-SGH@miteco.es

Annexos