DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La primera fase té per objecte fonamental la transposició en termini al nostre ordenament jurídic de les modificacions que aquestes directives introdueixen la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica, la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica, així com la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

La consulta pública prèvia d'aquesta fase I es va iniciar el 8 de desembre de 2018 i va finalitzar el 15 de gener de 2019. El seu tràmit d'audiència i informació pública, va tenir lloc entre el 5 d'agost i el 16 de setembre de 2019.

D'acord amb l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, mitjançant aquest document se substancia la consulta pública prèvia sobre la fase II de revisió del projecte de reial decret pel qual es modifica Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.

La consulta pública prèvia d'aquesta fase I es va iniciar el 8 de desembre de 2018 i va finalitzar el 15 de gener de 2019. El seu tràmit d'audiència i informació pública, va tenir lloc entre el 5 d'agost i el 16 de setembre de 2019.

D'acord amb l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, mitjançant aquest document se substancia la consulta pública prèvia sobre la fase II de revisió del projecte de reial decret pel qual es modifica Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.

En aquesta nova consulta pública, es tindran en consideració aquelles modificacions de caràcter tècnic que anessin precises per mantenir adaptat al progrés de la tècnica i a la resta de normativa comunitària el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.

Pot trobar la necessitat i els objectius de la norma en el document de l'annex.

Objectius de la norma

La present consulta té com a objectiu recaptar l'opinió de les persones i entitats potencialment afectades per la norma projectada.

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús racional de l'energia.

La recent aprovació de diversa normativa europea en matèria d'eficiència energètica i per al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així el progrés de la tècnica en diferents àrees fa necessària l'adaptació del RITE.

El Reglament s'està revisant en dues fases.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dilluns, 16 de desembre de 2019

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-SGEFE@miteco.es

Segons el format del fitxer adjunt.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Així mateix, solament seran tingudes en consideració quantes suggeriments o observacions guardin relació directa amb la solució de problemes i la consecució dels objectius relacionats amb la transposició de les precitadas directives.

Annexos