DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica i el procediment de despatx en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars, desenvolupa alguns dels preceptes establerts en la Llei 17/2013, de 29 d'octubre, i en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Entre ells defineix el procediment d'atorgament del règim retributiu addicional que poden percebre els grups generadors en aquests territoris.

Així, el Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, estableix un procediment de concurrència competitiva per a la concessió de la resolució de compatibilitat que dona dret a percebre el règim retributiu addicional, resolució que serà concedida tenint en compte les necessitats de potència posades de manifest per l'operador del sistema, les característiques tècniques que siguin més apropiades per a aquests sistemes i l'opció econòmicament més avantatjosa per al conjunt del sistema.

El procediment de concurrència competitiva establert és convocat per resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia, i, en previsió de la convocatòria del primer procediment de concurrència competitiva, se sotmet a audiència proposada de resolució d'aquesta primera convocatòria amb la finalitat de que els interessats puguin presentar al·legacions.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 17 de gener de 2023 fins al dia dimecres, 8 de febrer de 2023

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-consulta.tnp@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui plenament identificat.

Amb caràcter general les respostes i/o escrits d'al·legacions es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació que podran desestimar-se, si escau, també de forma motivada, conforme la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Annexos