DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Objectius de la norma

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu. 

La norma regularà el marc per a la protecció de la salut contra els riscos derivats de l'exposició a les radiacions ionitzants. Incorporarà parcialment a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/59/Euratom del Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants, i es deroguen les Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom. 

Pot trobar la necessitat i els objectius de la norma en el document de l'Annex.  

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dilluns, 6 de novembre de 2017

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: proyectossgen@minetad indicant a l'assumpte: "Real Decreto protección salud contra radiaciones ionizantes"

Annexos