DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

La Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos o mutagens durant el treball, ha incorporat com a agent cancerígeno els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés de treball.

La nova consideració legal com cancerígeno d'aquests treballs constitueix un canvi de paradigma en la gestió del risc per exposició a la pols i sílice que es ve duent a terme específicament en el sector miner, doncs aquest és, en ocasions, el risc més freqüent i més greu pel que fa a la salut dels treballadors dins de les activitats subjectes al Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (d'ara endavant “RGNBSM”).

L'obligatorietat d'incorporar el contingut de la Directiva (UE) 2017/2398 al Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball, fa necessari modificar la normativa d'igual o inferior rang en allò que contradigui les disposicions incloses en el citat reial decret. Així, és necessari i oportú actualitzar els criteris i mètodes per definir la perillositat i el control de la pols en els llocs de treball, així com la vigilància de la salut dels treballadors, establerts en les instruccions tècniques complementàries 02.0.02, 02.0.03 i 04.8.01, relatives a la protecció dels treballadors contra la pols, del RGNBSM.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia divendres, 20 de març de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-sgminas@miteco.es

Les al·legacions es dirigiran a la Direcció general de Política Energètica i Mines, i utilitzant la plantilla per a al·legacions disponible en l'apartat "Annexos"

Annexos