DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, respectivament, va procedir a modificar diversos apartats de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs i la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Entre uns altres, va procedir a modificar, els articles 3.1 i 92.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, introduint el concepte de càrrec com un pagament específic dels usuaris de les instal·lacions destinat a sufragar costos del sistema gasista que no estan directament associats a l'ús de les instal·lacions, costos que van ser enumerats en l'article 59.4.b de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre. Així mateix, va atribuir al Govern la competència per determinar l'estructura i la metodologia de càlcul dels càrrecs, previ informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i a la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic la competència d'aprovar els valors concrets d'aplicació, previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

En conseqüència i conformi l'anterior, l'objectiu de la present proposta de reial decret és la definició de la metodologia a emprar en el càlcul anual del repartiment entre els usuaris del sistema gasista de la quantia dels càrrecs del sistema. En l'elaboració de la metodologia s'han aplicat criteris de repartiment que distorsionin el menys possible a la demanda global, objectius i no discriminatoris, aplicant els principis de transparència en el càlcul i de simplicitat en la seva aplicació.

Addicionalment, l'esmentat Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener va afegir un apartat “i” a l'article 3.1 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, atribuint al Govern la competència per determinar la metodologia, els paràmetres, la base d'actius i les quanties de la retribució dels emmagatzematges subterranis així com l'estructura i la metodologia per al càlcul dels cànons dels serveis d'accés a les instal·lacions gasistes destinats a cobrir aquesta retribució i, finalment, aprovar els valors dels cànons d'accés a aquestes instal·lacions.

En conseqüència, constitueix l'objecte de la present proposta de reial decret la definició de les metodologies de la retribució dels emmagatzematges subterranis i dels cànons aplicats pel seu ús.

En compliment del previst en els articles 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, atès que aquest projecte de reial decret afecta als drets i interessos legítims de les persones, resulta necessari realitzar el tràmit d'audiència als citats interessats, amb l'objecte de donar audiència i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.Aquest mateix text s'ha remès a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a informe i perquè per aquest organisme es realitzi tràmit d'audiència a través del Consell Consultiu d'Hidrocarburs.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dimarts, 28 de juliol de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-sgh@miteco.es

Annexos