DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, respectivament, va procedir a modificar diversos apartats de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

Entre uns altres, va modificar l'article 3.7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, establint la competència de l'Administració General de l'Estat per regular l'estructura dels càrrecs per costos regulats i dels càrrecs necessaris per cobrir altres costos del sistema. En la mateixa línia, aquest reial decret-llei va modificar l'article 16 de la llei, determinant que el Govern, previ informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, establirà l'estructura i la metodologia de càlcul dels càrrecs, mentre que el titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, aprovarà els càrrecs.

En conseqüència i conformi l'anterior, l'objectiu de la present proposta de reial decret és la definició de la metodologia a emprar en el càlcul anual del repartiment entre els usuaris del sistema elèctric de la quantia dels càrrecs del sistema. En l'elaboració de la metodologia s'han aplicat criteris de repartiment que distorsionin el menys possible a la demanda global, objectius i no discriminatoris, aplicant els principis de transparència en el càlcul i de simplicitat en la seva aplicació.

En compliment del previst en els articles 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, atès que aquest projecte de reial decret afecta als drets i interessos legítims de les persones, resulta necessari realitzar el tràmit d'audiència als citats interessats, amb l'objecte de donar audiència i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

Aquest mateix text s'ha remès a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a informe i perquè per aquest organisme es realitzi tràmit d'audiència a través del Consell Consultiu d'Electricitat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dimarts, 28 de juliol de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-informes.sgee@miteco.es

Annexos