DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El present tràmit d'audiència i informació pública es formula de conformitat amb l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern i l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regulen la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració projectes o avantprojectes de llei o de reglaments, així com amb l'Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.

Aquest tràmit té com a objectiu recaptar, directament o a través de les seves organitzacions representatives, l'opinió de les persones i entitats potencialment afectades per la regulació projectada.

L'objectiu d'aquesta regulació és continuar la senda fixada pel Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, i establir uns objectius obligatoris mínims de venda o consum de biocarburants en contingut energètic per als anys 2021 i 2022, donant resposta a les necessitats d'implementar les mesures i aconseguir els ambiciosos objectius establerts en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, en coherència amb el seu Escenari Objectiu i amb la quota d'energies renovables en el transport per a l'any 2030 establerta per la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia divendres, 11 de setembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: bzn-SGH@miteco.es indicant a l'assumpte: "Normativa. RD Biocarburantes 2021 y 2022"

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos