DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Antecedents de la norma

L'actual metodologia està recollida en els anomenats Documents Reconeguts, i regulada pel Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, sobre el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, trasllada parcialment la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, quant a la certificació d'eficiència energètica d'edificis. Sent aquesta una evolució de la regulada a través del Reial decret 47/2007, que traslladava al seu torn parcialment la Directiva 2002/91/CE.

Aquesta metodologia s'estableix sobre la base de l'annex I d'aquestes Directives i en coordinació amb el Codi Tècnic de l'Edificació.

La revisió periòdica d'aquestes normatives, i la publicació de l'última Directiva 844/2018 d'eficiència energètica en l'edificació, requereix una avaluació de l'actual metodologia a fi de millorar-la i actualitzar-la.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

Es plantegen les següents preguntes:

  1. ¿Com podria millorar-se la utilitat i funcionalitat dels Certificats d'Eficiència Energètica dels Edificis, reforçant la seva comprensió per part de la ciutadania, donant a conèixer els beneficis sobre els potencials estalvis energètics i econòmics i les oportunitats per a la millora de l'edificació?
  2. ¿Com podria millorar-se la qualitat dels Certificats d'Eficiència Energètica dels Edificis? ¿Com podrien millorar-se els mecanismes de càlcul?
  3. ¿Quins aspectes no recull adequadament la metodologia actual? ¿Quins canvis podrien introduir-se per solucionar-ho?
  4. ¿Quins mecanismes i canvis ajudarien a dinamitzar l'ús i utilitat dels certificats energètics com a eina fonamental per a l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en el sector edificatorio?
  5. ¿Quina informació addicional podria incorporar-se, o com podria millorar-se el contingut de l'Etiqueta d'eficiència energètica, per reflectir de la forma més didàctica possible la informació dels certificats energètics?
  6. ¿Quins canvis serien necessaris per a un millor ús dels Certificats d'Eficiència Energètica en un context de major digitalització? ¿Quines oportunitats addicionals existeixen en aquest context?
  7. ¿Quines experiències a nivell europeu o internacional considera bones pràctiques a l'efecte del càlcul, elaboració, gestió o utilitat dels Certificats d'Eficiència Energètica?

Objectius de la norma

La present consulta té com a objectiu recaptar l'opinió de la ciutadania i del sector professional vinculat a aquests processos i potencialment afectats per l'adaptació de la metodologia d'avaluació i càlcul regulada mitjançant els Documents Reconeguts per a la Certificació Energètica d'Edificis, tal com estableix el Reial decret 235/2013.

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 estableix una sèrie d'objectius en matèria de rehabilitació energètica d'edificis, incloent la millora de l'eficiència energètica (envolupant tèrmica) al llarg de la dècada d'un total d'1.200.000 habitatges, així com la millora de l'eficiència energètica (renovació d'instal·lacions tèrmiques de calefacció i ACS) de 300.000 habitatges/any de mitjana. Per aconseguir aquests objectius, el Certificat d'Eficiència Energètica dels Edificis es configura com una eina estratègica per millorar la qualitat de la informació subministrada, valorar el rendiment energètic de l'edifici i així com la seva influència en la presa de decisions que afecten al mateix.

L'actual conjuntura de crisi sanitària i econòmica exigeix redoblar esforços per adaptar el parc edificatorio a Espanya, reduint la dependència energètica amb actuacions encaminades a l'estalvi energètic i el foment de les energies renovables, suposant al seu torn un catalitzador per a la generació d'ocupació i activitat.

Els propers anys seran molt importants de cara plasmar sobre la realitat els compromisos i plans estratègics que s'han marcat, a fi de descarbonizar el parc edificatorio, incrementant de forma substancial la rehabilitació energètica.

Els Certificats d'Eficiència Energètica dels Edificis constitueixen la font d'informació més rellevant sobre la situació energètica de l'edifici, i és una de les claus per valorar la seva necessitat de renovació.

D'aquesta manera, els Certificats d'Eficiència Energètica dels Edificis aporten una informació exdavant per impulsar la inversió intel·ligent en la rehabilitació energètica de l'edifici, així com en qualsevol negoci jurídic sobre el mateix (compra-venda, arrendaments, etc.). De la mateixa manera, aquests certificats es constitueixen en un indicador de mesurament expost per avaluar l'evolució del rendiment energètic de l'edifici.

En aquest context, la confiança dels ciutadans i del sector professional en les eines que permeten prendre les decisions de forma objectiva i precisa és crítica, tals com el Certificat d'Eficiència Energètica dels Edificis, i amb aquest objecte de millorar aquesta confiança es presenta aquesta iniciativa. En aquest sentit, és necessari que la certificació energètica i les eines per elaborar-la reflecteixin adequadament la contribució a la millora energètica que suposen les diferents opcions estructurals, de disseny i tecnològiques disponibles, i que la informació continguda en aquest document i les recomanacions que es deriven d'ella siguin és comprensibles i suficientment accessibles a l'usuari final.

Si bé, en compliment de la normativa sectorial, la modificació de la metodologia de càlcul de la certificació energètica d'edificis té un procediment reglat que compta amb la participació dels agents del sector a causa de l'especialització tècnica de la matèria, es considera adequat, amb caràcter addicional, obrir la participació al conjunt de sectors i de la ciutadania mitjançant aquesta consulta que permeti recaptar l'opinió i identificar les necessitats en diferents àmbits que, al costat de les consideracions de caràcter tècnic, puguin millorar la certificació energètica de l'edificació.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 17 de novembre de 2020 fins al dia dimecres, 2 de desembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-sgefe@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos