DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El passat 7 d'octubre, el Govern va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, entès com “un projecte de país” que orienta la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, la reconstrucció sòlida, inclusiva i resiliente després de la crisi de la COVID, donant resposta als reptes de la propera dècada.

Un dels quatre pilars fonamentals identificats en el Pla és la transició ecològica que, al costat de la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat, emmarquen el disseny del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla conté deu polítiques palanca, entre les quals es troben la transició energètica justa i inclusiva o l'agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, que contenen un total de 30 components. Dins de la palanca agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, cal destacar la línia d'acció “Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana”, que comprèn un pla de transició energètica per l'Espanya buidada, que pretén impulsar, entre unes altres, les Comunitats Energètiques Locals.

Addicionalment, a la fi del 2020 es va publicar la Consulta pública prèvia de Consulta pública prèvia de Comunitats Energètiques Locals, que va tancar el 2 de desembre de 2020, i que tenia com a finalitat recaptar l'opinió de col·lectius i entitats interessades sobre el plantejament per a la transposició de les directrius europees amb continguts relacionats amb Comunitats Energètiques Locals a l'ordenament jurídic espanyol, la identificació de prioritats i principals reptes, així com potencials mesures per poder superar-los.

El dret a l'accés a l'energia és un altre eix fonamental del canvi de model energètic. Tant el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima com l'Estratègia de Descarbonización a llarg termini es marquen com a objectius fonamentals el situar a la ciutadania al centre del sistema energètic, establint mesures que contribueixen a la participació ciutadana en l'àmbit energètic, la generació distribuïda i el desenvolupament de comunitats energètiques locals.

El Pla de Recuperació s'implementarà mitjançant els diferents instruments dels quals disposi l'Administració Pública que permetin l'adequada mobilització dels fons. En el cas de les Comunitats Energètiques Locals, està previst orientar les actuacions i instruments al desenvolupament de projectes que impliquin la formació o que tinguin com a promotors comunitats energètiques que podran incloure producció elèctrica amb energia renovable, per a autoconsumo o per a entrega a xarxa, producció de calor i/o fred amb energia renovable, projecte de xarxa de distribució de calor i/o fred, serveis d'eficiència energètica i serveis de mobilitat sostenible o recarrega per a vehicles elèctrics.

Amb l'objectiu de ser eficaços i eficients en el desplegament de les mesures incloses en el Pla de Recuperació, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic llança la present manifestació d'interès, amb l'objectiu d'identificar projectes, iniciatives o línies d'actuació en l'àmbit de les comunitats energètiques. La informació recopilada permetrà definir les línies estratègiques d'actuació en aquest àmbit, amb els seus corresponents mecanismes de finançament o altres mecanismes de suport, així com els paràmetres tècnics que hagin de regir la valoració o selecció de les actuacions.

La no presentació d'una expressió d'interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual futura convocatòria. Per tant, la participació no genera cap dret a l'accés al potencial finançament que pugui convocar-se per l'Administració per a la consecució dels objectius proposats, ni cap obligació a l'Administració.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 22 de gener de 2021 fins al dia divendres, 26 de febrer de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-comunidadenergia@miteco.es

Les propostes i projectes podran remetre's a l'adreça de correu indicada emplenant obligatòriament el fitxer adjunt, que podrà ser complementat amb una memòria o documentació addicional que aporti informació rellevant. En tot cas, els documents tindran una limitació de 10 pàgines.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat. Es garantirà la confidencialitat de tota la informació enviada i el reconeixement de la propietat intel·lectual.

Annexos