DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, respectivament, va procedir a modificar diversos apartats de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, així com de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

En concret, d'acord amb la modificació introduïda pel Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, en l'article 3.7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, s'estableix que l'Administració General de l'Estat regularà l'estructura dels càrrecs per costos regulats i dels càrrecs necessaris per cobrir altres costos del sistema. En virtut de l'anterior, s'ha elaborat un Reial decret pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric i el desenvolupament del qual es troba en les últimes fases de tramitació.

D'aquesta manera, és objecte d'aquesta ordre fixar els preus dels càrrecs del sistema elèctric que resulten d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021. Per a la determinació dels preus dels càrrecs, s'ha emprat la metodologia fixada en el referit reial decret que té en compte, entre altres aspectes, l'energia i potències contractades previstes per a l'any d'aplicació, els coeficients d'energia i de potència per a cada segment tarifari de càrrecs aprovats en l'annex de la referida norma, i el cost corresponent als conceptes que han de sufragar-se mitjançant els ingressos percebuts a través dels càrrecs incorporats com a cost regulat en la factura de l'electricitat.

D'altra banda, i en virtut del mandat recollit en la citada norma, s'actualitzen els preus unitaris per al finançament dels pagaments per capacitat per ajustar-los a les necessitats reals de finançament.

Com a conseqüència de l'anterior, mitjançant la present ordre que se sotmet a tràmit d'audiència:

  • S'estableixen els preus aplicables als segments tarifaris de càrrecs del sistema elèctric per a l'any 2021.
  • S'estableixen els preus aplicables als segments tarifaris 2 VEU i 3 VEU d'aplicació als punts de recarrega de vehicles elèctric d'accés públic per a l'any 2021.
  • S'actualitzen els preus unitaris d'aplicació al finançament dels pagaments per capacitat per a l'any 2021.

La present ordre entrarà en vigor l'1 de juny de 2021.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dijous, 18 de març de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-cargoselectricos@miteco.es

Annexos