DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

En atenció a la distribució de competències introduïda pel Reial decret-llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, va ser aprovada la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat, i es troba en tramitació el Reial decret pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric.

En aquesta proposta de resolució s'introdueixen les modificacions necessàries perquè les empreses comercialitzadores desglossin en la factura dels consumidors finals les quanties corresponents als peatges de transport i distribució i als càrrecs, seguint la previsió de l'article 16.7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dijous, 18 de març de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-facturaelec@miteco.es

Annexos