DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Les societats actuals es troben immerses en un profund procés de descarbonización de les seves economies, en el centre de les quals es troba la transformació energètica. La dràstica reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle constitueix un dels grans objectius la consecució dels quals requereix d'esforços tant a nivell regional, nacional, com a internacional.

Un dels vectors energètics prioritaris a tenir en compte en aquesta descarbonización és el corresponent a la mobilitat sostenible i, especialment, la penetració del vehicle elèctric, de tal forma que s'aconsegueixi una reducció dràstica de les emissions de CO2 en un dels principals sectors responsables d'aquests gasos d'efecte hivernacle.

Aquest desplegament suposa no solament promoure i afermar la dotació de punts de recarrega en tots els àmbits existents (residencial, urbà i interurbà, …) del territori nacional, si no que requereix fixar i consolidar les bases de l'ordenació dels models d'activitat lligats a la prestació d'aquest servei de recarrega energètica de vehicles.

Si ben ja s'estan articulant diferents instruments per promoure el desplegament de la infraestructura de punts de recarrega al territori nacional (en el centre del qual se situa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Govern el 7 d'octubre de 2020, i que inclou l'impuls de la mobilitat elèctrica dins de la política palanca d'agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació), és objecte del present reial decret concretar els aspectes vinculats a l'activitat de prestació del servei de recarrega energètica de vehicles.

Així, la present norma aclareix la relació de subjectes participants en la prestació d'aquest servei, entre els quals destaca la figura de l'operador del punt de recarrega –CPO, per les seves sigles en anglès-, que es constitueix com el subjecte titular dels drets d'explotació de la infraestructura del punt de recarrega, i l'empresa proveïdora de serveis de mobilitat elèctrica –EMSP-, una sort d'operador “virtual” que pot actuar com a tercer prestant serveis de valor afegit a l'usuari de vehicles elèctrics. Els uns i els altres es troben subjectes als drets i obligacions que reconeix aquest reial decret.

D'aquesta forma, l'operador del punt de recarrega ha d'assumir determinades obligacions que tenen com a última ràtio la prestació d'un servei de recarrega en condicions de mínim cost i eficiència del que puguin beneficiar-se els usuaris de vehicle elèctric. Així mateix, aspectes com la presentació de preus del subministrament de forma clara i transparent, o l'obligació de constitució de servei d'atenció a les seves queixes, reclamacions i incidències en relació al servei de recarrega energètica són aspectes que reforcen la protecció dels usuaris de vehicles elèctrics com a receptors d'aquest servei, millorant l'experiència de l'usuari en la seva interacció amb aquestes infraestructures.

En similars termes es regula la figura del prestador de serveis de mobilitat elèctrica, en els supòsits en els quals aquests actuïn com a intermediari entre l'usuari del vehicle elèctric i la infraestructura elèctrica de punts de recarrega. En aquestes condicions, haurà d'existir un acord d'interoperabilitat que asseguri l'efectiva comunicació entre l'operador del punt de recarrega i el prestador de serveis de mobilitat elèctrica.

La present norma es desenvolupa a l'empara de l'establert en l'article 48.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

A més de desenvolupar el marc normatiu d'aplicació a la prestació del servei de recarrega energètica de vehicles, la present norma regula els següents aspectes:

  • Elimina l'obligació d'oferir un preu fix alternatiu regulat en el títol IV del Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.
  • Es modifica el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica per admetre les sol·licituds d'accés i connexió de plantes de producció amb abocament a la xarxa destinades a l'autoconsumo que es connectin a la xarxa de distribució d'energia elèctrica i que sol·licitin accés per una capacitat no superior a 100 kW.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia divendres, 30 d’abril de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-puntosrecarga@miteco.es

Annexos