DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

La transició energètica del sistema elèctric espanyol es constitueix com una de les palanques imprescindibles per aconseguir el compliment dels objectius de descarbonización als quals s'ha compromès el Regne d'Espanya.

La necessària penetració de renovables en el mix elèctric, reflectida en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, permetrà passar d'un model tradicional de producció d'energia elèctrica basat en fonts convencionals a un model de generació a partir de fonts d'origen renovable lliure d'emissions, la qual cosa en combinació amb altres instruments de transformació tals com l'electrificació dels usos finals de l'energia o l'eficiència energètica, permetran complir amb els objectius de reducció d'emissions abans referits.

No obstant l'anterior, l'esperada incorporació d'instal·lacions de producció a partir de fonts d'energia renovable en el sistema elèctric nacional pot implicar, com a efecte col·lateral, l'aparició de certs riscos en la seguretat de subministrament d'energia elèctrica, provocats principalment per la variabilitat i intermitència de la generació inherent a aquest tipus d'instal·lacions. És per això que, al mateix temps que es reforcen els compromisos d'integració de renovables abans exposats, s'han d'articular el conjunt d'instruments d'acompanyament necessaris que permetin garantir un altre dels grans pilars del sistema elèctric nacional, com és la seguretat del subministrament.

En virtut de l'anterior, se sotmet a informació pública el projecte d'ordre per la qual es crea un mercat de capacitat en el sistema elèctric espanyol. Així mateix, aquesta regulació resulta clau per al compliment dels objectius de l'Estratègia d'Emmagatzematge Energètic, aprovada pel Govern el passat mes de febrer, que contempla disposar d'una capacitat d'emmagatzematge total d'uns 20 GW l'any 2030.

El mercat de capacitat proposat en el projecte d'ordre es constitueix com un sistema centralitzat mitjançant el qual l'operador del sistema (US), Xarxa Elèctrica d'Espanya, S. a., contractarà les necessitats de potència ferma (en MW) detectades en les anàlisis de cobertura de la demanda.

Aquestes anàlisis de cobertura de la demanda seran duts a terme per l'US mitjançant una anàlisi probabilística en nus únic i determinaran les necessitats de potència ferma per a cadascun dels horitzons temporals contemplats. Aquesta potència ferma haurà d'assegurar la seva disponibilitat als moments de major estrès per al sistema elèctric peninsular i es contractarà a través de procediments de concurrència competitiva (subhastes pay-as-bid) gestionats per l'US.

La norma preveu dues modalitats de subhasta: Subhastes principals, el període de les quals de prestació del servei de capacitat s'inicia en un termini màxim de 5 anys des de l'assignació del servei després de la celebració de la subhasta, i subhastes d'ajust, associades a un període de prestació del servei de capacitat de 12 mesos de durada, el qual s'inicia en un termini màxim de 12 mesos des de l'assignació del servei després de la celebració de la subhasta. Es preveu que a través de les subhastes principals es garanteixin les necessitats de potència ferma per al sistema elèctric peninsular, fomentant al mateix temps la inversió en els actius gestionables com l'emmagatzematge, mentre que per mitjà de les subhastes d'ajust es pretenen resoldre els eventuals problemes de cobertura que no vagin a ser coberts per mitjà de la potència ferma assegurada mitjançant les subhastes de capacitat principal.

Les subhastes seran convocades mitjançant resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia. Els titulars d'aquelles instal·lacions que resultin adjudicades es constituiran com a subjectes proveïdors del servei de capacitat, havent de complir amb l'establert en l'ordre i els procediments d'operació que la desenvolupin.

Aquest mercat de capacitat haurà de complir amb els principis generals d'aplicació als mecanismes de capacitat, de conformitat amb l'article 22 del Reglament (UE) 2019/943, de 5 de juny de 2019, relatiu al mercat interior de l'electricitat.

Entre ells, es destaca el principi de neutralitat tecnològica, de manera que tant la generació, l'emmagatzematge com la demanda podran participar en aquest mecanisme sempre que compleixin amb els requisits d'habilitació establerts. A fi de permetre una equivalència de la potència ferma aportada entre les diferents tecnologies (hidràulica, eòlica, solar, emmagatzematge, etc.), es creen els denominats ràtios de fermesa, que permeten avaluar la capacitat de cadascuna de les tecnologies per trobar-se disponible als moments de major escassetat d'energia elèctrica.

A més, i tal com s'habilita en l'article 22 del Reglament (UE) 2019/943, de 5 de juny de 2019, s'estableix de forma general un límit màxim d'emissions de CO2 de 550 grams per kWh per a les instal·lacions existents de generació participants en el mecanisme, mentre que les noves inversions que desitgin participar en el mecanisme hauran d'acreditar que es corresponen amb instal·lacions no emissores (0 grCO2 / kWh).

El projecte d'ordre regula, així mateix, aspectes relacionats amb els drets i obligacions dels proveïdors del servei de capacitat, inclòs el seu règim retributiu o l'esquema de penalitzacions en cas d'incompliment per part dels referits subjectes.

Finalment, la normativa contempla la forma de finançament del mercat de capacitat, que serà assumida per tots els consumidors d'energia elèctrica i que s'establirà com un terme d'energia, per segment tarifari i període horari (iguals que els establerts per als peatges de transport i distribució i càrrecs), en funció de les seves necessitats de fermesa.

La tramitació d'aquesta ordre es realitzarà de forma paral·lela a nivell nacional i a nivell europeu seguint l'establert en el capítol IV del Reglament (UE) 2019/943, de 5 de juny de 2019, relatiu al mercat interior de l'electricitat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dimecres, 12 de maig de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-mercadocapacidad@miteco.es

Annexos