DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

ADVERTIMENT: Nou text que substitueix al publicat el dia 25.05.2021

A l'efecte d'elaborar l'ordre reguladora del procediment i requisits aplicables al concurs públic per a la concessió de capacitat d'accés d'evacuació a la xarxa de transport d'energia elèctrica d'instal·lacions de generació de procedència renovable en el nus de transició justa Mudèjar 400 KV i es procedeix a la seva convocatòria, s'inicia la fase d'audiència i informació pública amb la publicació del projecte de text. Mitjançant aquesta publicació es dona compliment al previst en l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Amb aquest objectiu i per afavorir la generació d'activitat econòmica alternativa al tancament d'instal·lacions d'energia tèrmica de carbó o termonuclear, el Reial decret-llei 17/2019, de 22 de novembre, introdueix una Disposició addicional a la Llei del sector Elèctric per la qual s'habilita a la Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, previ acord de la Comissió Delegada del Govern d'Assumptes Econòmics, a incorporar per ordre ministerial requisits i criteris específics per a l'establiment d'un ordre per a la concessió de la totalitat o de part de la capacitat d'accés en els nusos de la xarxa afectats per aquests tancaments diferents als establerts amb caràcter general per a la resta de la xarxa. L'objectiu és aflorar nova potència renovable i optimitzar el seu potencial amb la generació de beneficis soci-econòmics per a les zones afectades pels tancaments mitjançant concurs per a la seva concessió. Es tracta d'un marc de concurrència competitiva, que no tindria impacte pressupostari o en factura elèctrica. La diferent situació dels nusos quant al seu nivell de saturació, el potencial de recurs renovable o els permisos sol·licitats existents i la situació econòmica i social de cada zona de transició precisen de ritmes i solucions diferents, per la qual cosa l'objecte d'aquesta ordre és l'aprovació de les bases del concurs que ha de regir la concessió de capacitat d'accés en el nus Mudejar 400 kV afectat pel tancament de la central tèrmica de Terol aprovat mitjançant Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual s'autoritza a Endesa Generació, S. a. al tancament de la Central Tèrmica de Terol, en el terme municipal d'Andorra (Terol) i la seva convocatòria.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 25 de maig de 2021 fins al dia dimarts, 15 de juny de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: nudos@transicionjusta.gob.es

A l'hora de comunicar les observacions o comentaris serà necessari identificar-se adequadament.

No es tindran en compte les observacions que no es presentin en la forma i data establertes.

Annexos