DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Avantprojecte de Llei
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), ha acordat iniciar la tramitació urgent de l'avantprojecte de Llei per la qual s'actua sobre la retribució del CO2 no emès del mercat elèctric, amb l'objectiu de regular la minoració de la retribució de les centrals inframarginales i no emissores posades en servei amb anterioritat a l'entrada en vigor del mercat de drets d'emissió.

L'energia elèctrica representa aproximadament una quarta part del consum d'energia final a Espanya. La seva importància qualitativa és encara major: és un subministrament essencial per a les llars, amb un pes relatiu major en les llars en situació de vulnerabilitat, així com un insumo productiu de gran importància per a empreses i indústries, per algunes de les quals –les qualificades com electrointensivas- és un factor determinant de la seva competitivitat als mercats internacionals.

El disseny marginalista del mercat de producció d'energia elèctrica, que ve determinat per la regulació europea, estableix que totes les instal·lacions de producció funcionant en una determinada hora perceben el mateix preu, corresponent a l'ofert per l'última instal·lació que ha resultat casada per proveir la demanda en aquesta hora. Aquest disseny marginalista, entre uns altres, permet que els referits senyals de preus i externalitats funcionin, ja que les instal·lacions més netes i, en general, més competitives, perceben uns majors ingressos, la qual cosa incentiva la seva instal·lació i entrada al mercat, substituint a les més contaminants i, en general, menys competitives.

No obstant això, en el sistema elèctric espanyol existeix una sèrie d'instal·lacions que es van posar en funcionament abans de l'entrada en vigor del mecanisme de mercat de drets d'emissió i que són inframarginales i no emissores, això és, perceben de manera recurrent el sobreprecio associat als drets de CO2 que adquireixen i internalizan les centrals que sí són emissores quan aquestes fixen el preu marginal del mercat. En la mesura en què aquestes instal·lacions inframarginales i no emissores no han de suportar el cost del CO2 i es van construir i van entrar en operació amb anterioritat a l'engegada del mercat de drets d'emissió (2005), aquests sobre-ingressos corresponen amb retribució del CO2 no emès.

Les raons anteriors justifiquen una intervenció regulatòria que corregeixi aquesta situació, establint una minoració de la retribució d'aquestes instal·lacions, per l'import corresponent a les retribucions del CO2 no emès al mercat conseqüència de la internalización del cost del CO2 en els preus del mercat majorista.

Els ingressos originats com a conseqüència de la minoració es destinaran a finançar els càrrecs del sistema elèctric i a finançar les polítiques de protecció dels consumidors vulnerables en risc d'exclusió social, aportant a les Administracions Públiques recursos addicionals per atendre el subministrament d'aquests consumidors.

Com a conseqüència de l'anterior, se sotmet a tràmit d'audiència l'esmentat Avantprojecte de Llei per la qual s'actua sobre la retribució del CO2 no emès del mercat elèctric

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 2 de juny de 2021 fins al dia dijous, 10 de juny de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-dividendoCO2@miteco.es

Los escritos se dirigirán a la Dirección General de Política Energética y Minas.

Annexos