DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El Full de ruta del Biogàs té per objecte orientar i afavorir el desplegament i desenvolupament del biogàs a Espanya, a causa de l'important paper que pot exercir aquest gas d'origen renovable en la ruta cap a la neutralitat climàtica en 2050. El desenvolupament del biogàs comportarà, a més, una sèrie de beneficis ambientals, empresarials, econòmics i socials entre els quals destaca el desenvolupament de l'economia circular.

El Full de ruta és coherent i dona compliment a l'establert en la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 i l'Estratègia a llarg termini 2050.

La finalitat d'aquesta consulta pública consisteix a fer públic un text sobre el qual recaptar, directament o a través de les seves organitzacions representatives, l'opinió dels ciutadans i entitats potencialment involucrats en la cadena de valor del biogàs.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dimecres, 15 de setembre de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-hrbiogas@miteco.es

Les al·legacions no excediran de 10 pàgines.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos