DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret-llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, va establir l'obligació de desenvolupar reglamentàriament un marc retributiu per a la generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables basat en el reconeixement a llarg termini d'un preu per l'energia.

En compliment d'aquest mandat es va aprovar el Reial decret 960/2020, de 3 de novembre, pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica, mitjançant el qual es va establir un marc retributiu per a la generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, denominat règim econòmic d'energies renovables, basat en el reconeixement a llarg termini d'un preu per l'energia.

En desenvolupament de l'article 4 del Reial decret 960/2020, de 3 de novembre, es va aprovar l'Ordre TED/1161/2020, de 4 de desembre, per la qual es regula el primer mecanisme de subhasta per a l'atorgament del règim econòmic d'energies renovables i s'estableix el calendari indicatiu per al període 2020-2025.

L'article 4.2 del Reial decret 960/2020, de 3 de novembre, estableix que les subhastes desenvolupades a l'empara de la citada ordre ministerial seran convocades mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia, que es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat». Així mateix, l'article 4.2 de l'Ordre TED/1161/2020, de 4 de desembre, determina que determinats paràmetres retributius s'establiran en aquesta resolució.

D'acord amb aquesta normativa, aquesta resolució convoca la tercera subhasta per a l'atorgament del règim econòmic d'energies renovables, per la qual estableix un primer producte dirigit a les instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables compostes per una o diverses de les tecnologies incloses en els grups i subgrups b.1.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7 i b.8, amb un contingent de producte de 360 MW i un segon producte dirigit a instal·lacions fotovoltaiques de generació distribuïda amb caràcter local del subgrup b.1.1, amb un contingent de producte de 140 MW, segons les definicions de l'article 2.1 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

Aquest mateix text s'ha remès a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a informe i perquè per aquest organisme es realitzi tràmit d'audiència a través del Consell Consultiu d'Electricitat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 30 de desembre de 2021 fins al dia divendres, 21 de gener de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: bzn-sgernormativa@miteco.es indicant a l'assumpte: "Alegaciones Resolución tercera subasta REER"

Les al·legacions es dirigiran a la Direcció general de Política Energètica i Mines

Annexos