DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, disposa en el seu article 10 que les activitats per al subministrament d'energia elèctrica que es desenvolupin en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars podran ser objecte d'una reglamentació singular a causa de les especificitats que presenten respecte al sistema peninsular.

D'aquesta forma, la citada llei 24/2013, de 26 de desembre, estableix que es podrà determinar un concepte retributiu addicional per cobrir la diferència entre els costos d'inversió i explotació de l'activitat de producció d'energia elèctrica desenvolupada en aquests territoris i els ingressos d'aquesta activitat de producció.

El Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica i el procediment de despatx en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars, desenvolupa aquest concepte retributiu addicional, així com el procediment de liquidació del cost de generació aplicable a totes les instal·lacions de producció en aquests territoris.

En l'anterior procediment de liquidació, addicionalment a les liquidacions de l'energia venuda en el despatx econòmic de cada sistema elèctric aïllat, les instal·lacions amb règim retributiu addicional o específic perceben amb caràcter mensual liquidacions provisionals a compte de la definitiva.

En virtut de l'article 72 del Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, la liquidació definitiva serà aprovada per resolució de la Direcció general de Política Energètica i Mines.

D'acord amb l'anterior, mitjançant les presents propostes de resolució s'estableixen la quantia dels costos de generació de liquidació i l'extracoste de l'activitat de producció d'energia elèctrica per als grups titularitat del grup Endesa, per a la instal·lació COTESA, per a la instal·lació Gorona del Vent, per a les instal·lacions amb règim retributiu específic, així com la quantia total associada a l'activitat de producció als territoris no peninsulars.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 25 de gener de 2022 fins al dia divendres, 18 de febrer de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: bzn-consulta.tnp@miteco.es indicant a l'assumpte: "Resoluciones liquidación 2017_TNP"

Annexos