DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El dia 16 de febrer, de forma conjunta, el Govern d'Espanya i el Govern de Canàries van presentar, com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, un pla específic per a les illes Canàries, en concret, les línies d'inversió que definiran les actuacions que permetin una transició energètica a les illes d'acord amb .la inversió 2 de la Component 7 del Pla de Recuperació.

El fons de Recuperació Next Generation EU permetrà a Espanya mobilitzar un volum d'inversió per a les illes Canàries de 466,67 milions d'euros, en matèria d'energia sostenible, de forma addicional als programes previstos amb caràcter general per al conjunt del país. La mobilització d'un volum tan important de recursos obre una oportunitat extraordinària per a Canàries i permetrà, no solament la superació de la crisi i la recuperació de l'ocupació, sinó la modernització de la seva economia perquè aquesta recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social.

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021- 2030 (PNIEC) preveu la necessitat d'avançar de forma particular en la transició energètica a les illes, mentre que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència analitza de forma integral i específica les seves necessitats i oportunitats energètiques per donar lloc a les propostes de línies i actuacions.

En el marc del Pla d'Energia Sostenible en les Illes Canàries, el programa d'actuació 6 preveu l'impuls d'actuacions innovadores o singulars, així com la possibilitat de mobilitzar inversions en empreses, nous models de negoci o iniciatives dirigides a la transició energètica.

En aquest context, i amb l'objectiu de ser eficaços i eficients en el desplegament de les mesures incloses en el Pla de Recuperació, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic llança la present manifestació d'interès, amb l'objectiu de completar el desenvolupament i disseny d'actuacions que comportin la definició de nous models de negoci o start-up en l'àmbit de l'energia, així com iniciatives innovadores o projectes singulars o integrats de caràcter multi-tecnològic i nou que permetin abordar la transició energètica a Canàries, eliminin les barreres que frenen una major penetració de les energies renovables i permetin donar una resposta a les necessitats concretes del sistema energètic insular.

La informació recopilada permetrà definir línies estratègiques d'actuació, que es concretarien en els mecanismes de finançament i suport. En ells es fixarien els paràmetres tècnics que hagin de regir aquests procediments, que estaran subjectes als criteris de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, exigibles per la normativa corresponent.

La participació en aquesta expressió d'interès no és, per tant, un criteri previ ni condició exigible amb vista a l'accés al potencial finançament, ajudes o qualsevol altre mitjà de suport que pugui convocar-se per part de l'Administració per al suport de projectes. La participació en aquesta convocatòria permet contribuir a aportar una visió més àmplia i plural perquè el disseny de les línies pugui tenir en compte la diversitat i les característiques dels possibles projectes i línies d'actuació.

D'igual manera, la no presentació d'una expressió d'interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual futura convocatòria.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 16 de febrer de 2022 fins al dia dissabte, 16 d’abril de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-energiasislas@miteco.es

Les propostes i projectes podran remetre's a l'adreça de correu indicada emplenant obligatòriament el fitxer adjunt, que podrà ser complementat amb una memòria o documentació addicional que aporti informació rellevant. En tot cas, els documents tindran una limitació de 10 pàgines.

Es garantirà la confidencialitat de tota la informació enviada i el reconeixement de la propietat intel·lectual.

Annexos