DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Resumen

D'acord amb l'article 3 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, l'autorització de les instal·lacions de generació elèctrica situades en el mar territorial correspon a l'Administració General de l'Estat (AGE).

El marc normatiu vigent fins al moment per a l'autorització d'aquestes instal·lacions és el Reial decret 1028/2007, de 20 de juliol, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de generació elèctrica en el mar territorial.

No obstant això, durant l'última dècada el sector eòlic marí ha avançat en coneixement i experiència, i gràcies a conceptes tecnològics com la tecnologia flotant ha ampliat el seu abast geogràfic potencial. Això ha motivat un creixent interès pels promotors per desenvolupar projectes en les costes espanyoles.

La disposició addicional tercera del Reial decret-llei 12/2021, de 24 de juny, paralitza el procediment previst en el Reial decret 1028/2007, de 20 de juliol, fins a l'aprovació pel Govern d'un nou marc normatiu, salvo per a les instal·lacions associades a infraestructura per a la prova, demostració o validació de prototips i noves tecnologies associades a l'energia eòlica marina.

Al desembre de 2021 el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va publicar el “Full de ruta per al desenvolupament de l'eòlica marina i de les energies del mar a Espanya”, en la qual es fixa un objectiu de potència instal·lada d'eòlica marina d'1 a 3 GW en 2030, així com les línies d'actuació per aconseguir-ho. En concret, s'assenyala la necessitat d'adequar el marc administratiu d'autorització i d'impuls de la inversió.

D'altra banda, en 2022 s'espera l'aprovació dels Planes d'Ordenació de l'Espai Marí (POEM), com a instrument de zonificació en el qual, una vegada analitzades les possibles interaccions amb altres usos del mar, quedaran reflectides les àrees més adequades per al desenvolupament de l'eòlica marina, per existir -a nivell de planificació- una viabilitat tècnica i mitjà ambiental.

Aquest context, juntament amb el nou marc europeu i nacional, fa necessari l'establiment d'un nou marc normatiu per al desenvolupament de l'eòlica marina i les energies del mar.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 1 de juny de 2022 fins al dia dimecres, 22 de juny de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-renovablemarina@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos