DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

L'article 71.2 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència habilita al Govern per regular un sistema d'acreditació d'estalvis d'energia final, mitjançant l'emissió de Certificats d'Estalvi Energètic (d'ara endavant, CAU) que, una vegada en marxa, permeti als subjectes obligats donar compliment parcial o totalment a les seves obligacions d'estalvi energètic al menor cost possible, mitjançant la realització o promoció, directa o indirecta, d'actuacions d'eficiència energètica en diversos sectors com l'edificació, el transport, la indústria o els serveis.

La regulació bàsica del sistema de CAU es recull en el Reial decret 36/2023, de 24 de gener, pel qual s'estableix un sistema de certificats d'estalvi energètic. Els CAU reflecteixen els estalvis anuals de consum d'energia final reconeguts com a conseqüència de les inversions realitzades en actuacions d'eficiència energètica. En aquest sentit, el Reial decret 36/2023, de 24 de gener, estableix dos grans tipus d'actuacions susceptibles de generar estalvis convertibles en CAU:

  1. Actuacions incloses en un catàleg de mesures estandarditzades d'eficiència energètica.
  2. Actuacions singulars d'eficiència energètica.

La finalitat d'aquesta ordre és aprovar i donar publicitat a la versió inicial del catàleg de mesures estandarditzades d'eficiència energètica, d'acord amb el que es disposa en l'article 18 del Reial decret 36/2023, de 24 de gener.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 1 de juny de 2023 fins al dia dijous, 15 de juny de 2023

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: bzn-CAE@miteco.es indicant a l'assumpte: "Plantilla Alegaciones Orden Catálogo"

Annexos