DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto-lei 1/2019, de 11 de xaneiro, realizou unha reorganización competencial segundo a cal corresponde ao Goberno aprobar a estrutura, metodoloxía e valores dos cargos do sistema eléctrico e á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia establecer a estrutura, metodoloxía e valores de peaxes de acceso ás redes de electricidade.

Tanto o Goberno como a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia iniciaron as tramitacións dun real decreto que regule a metodoloxía de cargos e unha proposta de circular pola que se establece a metodoloxía para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade. No entanto, a día de hoxe ningunha delas está aprobada. Ante a devandita situación, e con base na disposición transitoria segunda do Real Decreto-lei 1/2019, de 11 de xaneiro, a atribución para aprobar unhas peaxes e cargos, con carácter transitorio recaerá sobre a Ministra para a Transición Ecolóxica.

Como consecuencia do anterior, mediante a presente orde que se somete a trámite de audiencia:

  • Prorrogar, con carácter transitorio, as peaxes de acceso para o ano 2020.
  • Prorrogar aqueles prezos e cotas necesarias para o funcionamento do sistema eléctrico.
  • Establecer as anualidades para satisfacer o pago dos déficits e desaxustes de exercicios anteriores.
  • Establecer a retribución provisional do Operador do Mercado Ibérico de Enerxía, Polo Español, e prezos a cobrar aos axentes.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 04 de decembro de 2019 ata o día martes, 17 de decembro de 2019

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-peajeselectricos@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones_ Orden_Peajes_2020"

Anexos