DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Obxectivos da norma

A presente consulta pública formúlase de conformidade co artigo 26.2 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno e o artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que regulan a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración proxectos ou anteproxectos de lei ou de regulamentos, así como coa Orde PRE/1590/2016, de 3 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais.

Esta consulta ten como obxectivo solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión das persoas e entidades potencialmente afectadas pola regulación proxectada.

A presente consulta pública ten como obxecto solicitar a opinión ou comentarios de calquera suxeito, entidade ou organización, a efectos de elaborar nova regulamentación na que se regulen as medidas relacionadas co fomento da utilización dos biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

Os obxectivos desta regulamentación son a transposición parcial da Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro, así como garantir o cumprimento da cota mínima de enerxías renovables presente no sector do transporte e a actualización dos criterios de sustentabilidade e de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro para os biocarburantes, biolíquidos e combustibles de biomasa.

Pode atopar os antecedentes da regulamentación, a súa necesidade e obxectivos no documento do Anexo.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 19 de xuño de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-SGH@miteco.es indicando en el asunto: "Normativa. Transposición RED II"

O prazo para presentar alegacións será ata o 19 de xuño, incluído, con motivo da derrogación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, con efectos 1 de xuño de 2020.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos