DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O PNIEC español inclúe entre os obxectivos enerxéticos, alcanzar no 2030 unha presenza de enerxías renovables no consumo final de enerxía do 42%.

Para alcanzar os seus obxectivos enerxéticos, os Estados membros da Unión Europea poderán empregar mecanismos de apoio, debidamente xustificados de acordo coa normativa europea.

O obxectivo desta proposta de orde ministerial é establecer as bases reguladoras para a concesión, no marco dun sistema de competencia competitiva, de axudas para proxectos de investimento en instalacións de produción de enerxía térmica con fontes de enerxía renovables no territorio nacional.

Unha vez rematada a autorización para o inicio da preparación desta proposta de orde ministerial, en cumprimento do disposto nos artigos 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, dado que esta proposta de orde afecta aos dereitos e intereses lexítimos das persoas físicas, é preciso levar a cabo o proceso de audiencia dos citados interesados, co fin de prever audiencia e recadar cantas contribucións adicionais poidan facer outras persoas ou entidades.

Agora, o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, que declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por COVID-19, establece na súa disposición adicional terceira a suspensión de prazos administrativos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público, indicando que o cálculo dos prazos se retomará no momento en que este real decreto ou as súas prórrogas, se procede, perden a súa validez.

Non obstante, o citado real decreto indica na sección terceira da súa disposición adicional terceira, que o órgano competente poderá acordar, mediante resolución motivada, as medidas de xestión e instrución estritamente necesarias para evitar danos graves aos dereitos e intereses do interesado na procedemento e sempre que este exprese o seu acordo ou cando o interesado manifeste o seu acordo de que o prazo non se suspende. Así, de acordo co establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no artigo 26.6 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, de Goberno, dado que esta proposta de orde afecta aos dereitos e intereses lexítimos das persoas, é necesario realizar o proceso de audiencia para os citados interesados, co fin de dar audiencia e recoller as contribucións adicionais que poidan facer outras persoas ou entidades.

Deste xeito, coa instrución do procedemento de audiencia, a intención é evitar danos graves aos dereitos e intereses do interesado no presente procedemento, tendo en conta que, como potenciais beneficiarios da axuda prevista nesta orde básica, habería danos. significativa polo atraso na tramitación deste regulamento, xa que imposibilita o acceso á axuda e a correspondente execución dos proxectos obxecto da subvención, cofinanciados con fondos FEDER, para impulsar o investimento en instalacións de produción de enerxía térmica con fontes. as enerxías renovables e poden incluír accións de investimento que melloren a xestión e optimicen a súa produción.

En definitiva, debido ao volume do investimento e aos prazos que se determinan tanto no Programa Operativo Multi-rexional de España (POPE) como na normativa aplicable aos fondos comunitarios FEDER, o obxecto e o propósito desta orde carecen de práctica se se demora. a entrada en vigor e as correspondentes convocatorias non se realizan no prazo previsto, co conseguinte impacto nos plans de impulso estratéxico á produción de enerxía térmica con fontes de enerxía renovables e a imposibilidade de atraer unha cantidade moi importante de fondos FEDER, prevista. no Eixo de Transición a unha Economía Baixa en Carbono.

Unha vez aprobada a presente proposta de orde ministerial, as axudas reguladas articularanse a través das convocatorias que sexan aprobadas polos órganos competentes segundo o establecido no artigo 10 da Lei xeral de subvencións 38/2003, do 17 de novembro.

Para unha mellor comprensión da orde ministerial proposta, ofrécese un documento coa información básica que se incluirá nas convocatorias aprobadas polos órganos competentes.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 29 de abril de 2020 ata o día mércores, 27 de maio de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-SGERenovables@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones orden bases reguladoras ayudas inversión instalaciones térmicas"

Anexos