DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Obxectivos da norma

O Marco Estratéxico de Enerxía e Clima senta as bases para a modernización da economía española, a creación de emprego, o posicionamento de liderado de España nas enerxías e tecnoloxías limpas que dominarán a próxima década, o desenvolvemento do medio rural, a mellora da saúde das persoas e o medio ambiente, e a xustiza social.

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (en diante PNIEC) é unha das súas ferramentas fundamentais e para a súa completa materialización precisa de estratexias específicas, que permitan identificar correctamente os retos e oportunidades, así como deseñar as medidas máis adecuadas en tecnoloxías e vectores crave para a consecución dos obxectivos en materia de enerxía e clima, así como aproveitar as oportunidades de xeración de actividade económica, emprego e desenvolvemento industrial competitivo que pode supor a transición enerxética.

O PNIEC contempla que “No caso da eólica mariña, a redución dos seus custos de xeración en instalacións reais e previstas no curto prazo en Europa, mostra xa un elevado potencial en España con tecnoloxía flotante no horizonte 2030, polo que os mecanismos de apoio e volumes de potencia nas convocatorias de poxas en concorrencia iranse adaptando aos seus niveis de competitividade crecentes, con atención á súa contribución á consolidación e competitividade do tecido industrial e ás súas sinerxías con outros sectores estratéxicos (construción naval, estaleiros, enxeñaría civil, industrias electrointensivas).”.

O PNIEC tamén considera as enerxías do mar, que se atopan nunha fase pre-comercial, e, aínda que non alcanzaron a súa fase de madurez tecnolóxica, son susceptibles de experimentar reducións nos seus custos de xeración que permitan a aplicación a maior escala destas tecnoloxías. Neste sentido, prevé medidas e programas específicos destinados a tecnoloxías en desenvolvemento. Dadas as potenciais sinerxías e interaccións entre a enerxía eólica mariña e o resto de enerxías do mar, considérase necesario elaborar de forma coordinada os instrumentos de desenvolvemento estratéxico destas tecnoloxías.

Por todo iso, proponse esta consulta pública, cuxa finalidade é solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión dos colectivos e entidades interesadas, das administracións e dos axentes potencialmente involucrados na Folla de Ruta para a Eólica Mariña e as Enerxías do Mar, sobre a formulación e directrices para a adaptación do marco regulatorio sectorial español, a identificación de prioridades e recursos necesarios.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día domingo, 05 de xullo de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-renovablemarina@miteco.es indicando en el asunto: "Hoja de Ruta Eólica Marina y Energías del Mar"

O prazo para presentar alegacións será de 15 días a partir da finalización do estado de alarma, de conformidade coa disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos