DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Obxectivos da norma

O paquete de Enerxía Limpa da Unión Europea (tamén coñecido como “paquete de inverno”) supuxo a aprobación dun conxunto de normas comunitarias que teñen por obxecto coadxuvar ao cumprimento dos obxectivos ambientais e de descarbonización da economía. De entre as citadas normas, cabe destacar o Regulamento (UE) 2019/943 do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xuño de 2019, relativo ao mercado interior da electricidade, que establece, entre outros elementos, un conxunto de regras que tratan de garantir o funcionamento do mercado interior da electricidade.

De maneira específica, o citado regulamento desenvolve os principios e requisitos relativos á cobertura da demanda, á que dedica o capítulo IV, e no que se desenvolve a regulación dos mecanismos de capacidade. Aínda que o citado marco normativo comunitario supón de maneira inequívoca una certa limitación da capacidade dos Estados membros para articular solucións de cobertura en forma de mecanismos de capacidade, existe aínda certa marxe de liberdade para implementar, no seu caso, medidas en forma de mecanismos de capacidade que permitan dar solución aos problemas de cobertura que se susciten, e ao mesmo tempo sirvan de acompañamento das prioridades de política enerxética fixadas a nivel nacional.

De maneira específica, o citado regulamento desenvolve os principios e requisitos relativos á cobertura da demanda, á que dedica o capítulo IV, e no que se desenvolve a regulación dos mecanismos de capacidade. Aínda que o citado marco normativo comunitario supón de maneira inequívoca una certa limitación da capacidade dos Estados membros para articular solucións de cobertura en forma de mecanismos de capacidade, existe aínda certa marxe de liberdade para implementar, no seu caso, medidas en forma de mecanismos de capacidade que permitan dar solución aos problemas de cobertura que se susciten, e ao mesmo tempo sirvan de acompañamento das prioridades de política enerxética fixadas a nivel nacional.

Neste sentido, a execución do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC), que prevé unha importante penetración de instalacións de xeración de electricidade a partir de fontes de enerxía renovables para dar cumprimento aos compromisos ambientais e de descarbonización do sector enerxético, require da dispoñibilidade efectiva dunha serie de tecnoloxías de produción e medios de xestión da resposta da demanda e o almacenamento, que permitan garantir a seguridade de subministración, dada a inherente variabilidade da xeración atribuída ás fontes de xeración de orixe renovable.

Esta dispoñibilidade efectiva de medios para a cobertura da demanda nos períodos con menor achega de enerxía das fontes de xeración de orixe renovable, pode verse afectada por un sinal de curto prazo, e insuficiente, dos prezos no mercado eléctrico, dado o impacto da forte penetración de enerxías renovables prevista no sistema eléctrico español.

Do mesmo xeito, para o cumprimento dos obxectivos establecidos no PNIEC ligados ao despregamento do almacenamento, podería ser necesaria a articulación de instrumentos complementarios aos ingresos provenientes do mercado eléctrico, dado que o sinal de prezo do mercado pode constituírse como un inductor insuficiente para xustificar o retorno do investimento neste tipo de tecnoloxías.

Por todo iso, leva a cabo a presente consulta pública previa para solicitar a opinión de todos os axentes involucrados respecto da implementación de mecanismos de capacidade no sistema eléctrico español, ao amparo do Regulamento (UE) 2019/943 do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xuño de 2019, relativo ao mercado interior da electricidade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 25 de setembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-informes.sgee@miteco.es indicando en el asunto: "Consulta mecanismos de capacidad"

Anexos