DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Obxectivos da norma

O peche de centrais térmicas de carbón e nucleares ten un forte impacto na situación económica de determinadas comarcas de España na que os seus cidadáns dependen dos postos de traballo xerados directa ou indirectamente por estas centrais de produción. Para favorecer a xeración de actividade económica alternativa, o Real Decreto-lei 17/2019, de 22 de novembro, introduciu unha disposición adicional na Lei 24/2013, de 26 de decembro relativa ao outorgamento dos permisos de acceso e conexión para garantir unha transición xusta e que establece:

“cando se proceda ao peche de instalacións de enerxía térmica de carbón ou termonuclear, e para promover un proceso de transición xusta, a Ministra para a Transición Ecolóxica, previo acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, poderá regular procedementos e establecer requisitos para a concesión da totalidade ou de parte da capacidade de acceso de evacuación dos nós da rede afectados polos este peches ás novas instalacións de xeración a partir de fontes de enerxía renovables que, ademais dos requisitos técnicos e económicos, ponderen os beneficios ambiental e sociais”.

Pola súa banda, o Real Decreto-lei 23/2020, a súa disposición transitoria primeira, limita a posibilidade de aceptación de solicitudes de acceso en tanto se produce o desenvolvemento regulamentario neste ámbito, aínda que establece unha excepción a esta limitación para o acceso nos nós de transición xusta, que deberá outorgarse de conformidade cos procedementos para a concesión da capacidade de acceso de evacuación previstos na disposición adicional vixésima segunda da Lei 24/2013, de 26 de decembro antes mencionada.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 11 de decembro de 2020 ata o día martes, 12 de xaneiro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: nudos@transicionjusta.gob.es indicando en el asunto: "Consulta nudos de zonas de transición justa"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos