DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Anteproxecto de Lei
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITERD), acordou iniciar a tramitación do anteproxecto de Lei pola que se crea o Fondo Nacional para a Sustentabilidade do Sistema Eléctrico (FNSSE) cun triplo obxectivo: evitar subidas no prezo da electricidade; dar sinais claros de electrificación da economía e achegar a certidumbre, sustentabilidade e equilibrio ao sistema que permita mobilizar os investimentos necesarios nos próximos anos. Para avanzar na transición enerxética é necesario enviar sinais de prezos adecuadas a investidores e consumidores a través dun novo sistema de financiamento dos custos regulados acorde á evolución do mercado e aos obxectivos de transición enerxética, que incentive o paso a tecnoloxías limpas.

Por iso, o anteproxecto de Lei (APL) establece a creación dun Fondo Nacional para a Sustentabilidade do Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá os custos asociados ao réxime retributivo específico das renovables, cogeneración e residuos (RECORE).

Desta maneira, o custo de financiamento do RECORE deixaría de formar parte do recibo da luz que abonan directamente os consumidores, tanto fogares como empresas. En concreto, este custo supón aproximadamente o 16% do recibo eléctrico doméstico.

Os suxeitos obrigados ao financiamento do FNSSE serán os comercializadores de todos os sectores enerxéticos –ao contrario que no sistema actual, no que a achega recae directamente sobre os consumidores finais-, que achegarán ao fondo en función das súas vendas. Para garantir a equidade e redistribución, existirán exencións e compensacións para aqueles sectores con menor capacidade de adaptación e resposta ao novo sistema.

O FNSSE forma parte das respostas asociadas á transición enerxética para reactivar a economía no curto prazo, aliñando a recuperación cun modelo enerxético e económico sustentable que fomente a creación de emprego de calidade e duradeiro e contribúa á descarbonización e electrificación da economía española, cumprindo cos obxectivos do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030.

Como consecuencia do anterior, sométese a trámite de audiencia o mencionado anteproxecto de Lei pola que se crea o Fondo Nacional para a Sustentabilidade do Sistema Eléctrico.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 16 de decembro de 2020 ata o día luns, 11 de xaneiro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-cargoselectricos@miteco.es indicando en el asunto: "FNSSE"

Anexos