DetalleParticipacionPublica

Consulta
Aberta
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O pasado 7 de outubro, o Goberno presentou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entendido como “un proxecto de país” que orienta a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, a reconstrución sólida, inclusiva e resiliente tras a crise da COVID, dando resposta aos retos da próxima década.

Un do catro alicerces fundamentais identificados o Plan é a transición ecolóxica que, xunto á transformación dixital, a cohesión social e territorial e a igualdade, enmarcan o deseño do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O Plan contén dez políticas panca, entre as que se atopan a transición enerxética xusta e inclusiva ou a axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento, que conteñen un total de 30 compoñentes. Dentro da panca axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento, cabe destacar a compoñente ligada a unha mobilidade sustentable, segura e conectada, o impulso da mobilidade eléctrica.

O Marco Estratéxico de Enerxía e Clima considera a mobilidade eléctrica como un eixo crave para o cumprimento dos obxectivos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e a penetración de enerxías renovables no transporte, así como unha oportunidade para a sustentabilidade da cadea de valor industrial ao redor da automoción, os bens de equipo e a electrónica de potencia. O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) prevé alcanzar unha penetración de 5 millóns de vehículos eléctricos a 2030, e A Estratexia de Descarbonización a longo prazo analiza o desenvolvemento e as oportunidades da mobilidade eléctrica como peza crave para alcanzar a neutralidade climática a 2050.

O Plan de Recuperación implementarase mediante os distintos instrumentos dos que dispoña a Administración Pública que permitan a adecuada mobilización dos fondos. No caso da mobilidade eléctrica, está previsto incardinar as actuacións vinculadas e instrumentos a despregar en ámbitos de actuación como os corredores de infraestrutura de recarga rápida ou ultrarrápida, as infraestruturas singulares de recarga, o despregamento xeneralizado de infraestrutura de recarga en destino e a innovación na cadea de valor da mobilidade eléctrica.

Co obxectivo de ser eficaces e eficientes no despregamento das medidas incluídas no Plan de Recuperación, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico lanza a presente manifestación de interese, co obxectivo de identificar o apetito e o estado do mercado ao redor de proxectos de mobilidade eléctrica, así como os aspectos máis relevantes dos este proxectos e actuacións. A información recompilada permitirá definir as liñas estratéxicas de actuación neste ámbito, cos seus correspondentes mecanismos de financiamento ou outros mecanismos de apoio, así como os parámetros técnicos que deban rexer a valoración ou selección das actuacións.

A non presentación dunha expresión de interese ou resposta á consulta non limitará a posibilidade de presentar propostas nunha eventual futura convocatoria. Por tanto, a participación non xera ningún dereito ao acceso ao potencial financiamento que poida convocarse pola Administración para a consecución dos obxectivos propostos, nin ningunha obrigación á Administración.

Prazo de remisión

Prazo para presentar propostas desde o mércores, 30 de decembro de 2020 ata o venres, 29 de xaneiro de 2021.

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-electromov@miteco.es

As propostas e proxectos poderán remitirse á dirección de correo indicada, cumprimentando obrigatoriamente o persoal adxunto, que poderá ser complementada cunha memoria ou documentación adicional que achegue información relevante. En todo caso, os documentos terán unha limitación de 10 páxinas.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado. Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos