DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Modifícanse os días de stocks estratéxicos de hidrocarburos líquidos que establecerá, xestionará e manterá CORES, do 1 de abril ao 31 de decembro de 2021, de conformidade co establecido no artigo 14 do Real decreto 1716/2004, do 23. Xullo, polo que se regula a obriga de manter stocks mínimos de seguridade, a diversificación do subministro de gas natural e a corporación de reservas estratéxicas de produtos petrolíferos.

Entre as funcións da Corporación de reservas estratéxicas de produtos petrolíferos (CORES), a establecida no artigo 23.a) do Real decreto 1716/2004, do 23 de xullo, polo que se regula a obriga de manter existencias mínimas de a seguridade, a diversificación do abastecemento de gas natural e a Corporación de reservas estratéxicas de produtos petrolíferos, en canto á constitución, mantemento e xestión de existencias estratéxicas de produtos petrolíferos, como unha acción clave no sistema nacional para garantir o subministro de produtos petrolíferos.

O artigo 50 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, establece este sistema de reservas que, en relación co artigo 2 do Real decreto 1716/2004, do 23 de xullo, desenvolve un procedemento para a constitución de reservas pola que os suxeitos definidos no artigo 7 do citado real decreto están obrigados a manter existencias mínimas de seguridade equivalentes a 92 días da súa venda ou consumo de produtos petrolíferos no ano natural anterior.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 14 do citado real decreto, en relación coas reservas de hidrocarburos líquidos garantirase que CORES constituirá, manterá e xestionará os stocks estratéxicos, que se computarán a favor de cada un dos os suxeitos obrigados incluídos no artigo 7 durante polo menos 42 días do total de 92 días da súa obriga de existencias mínimas de seguridade de cada grupo de produtos petrolíferos, sen que estean previstas existencias estratéxicas no caso dos gases licuados do petróleo.

Ademais, o devandito artigo establece que o ministro de Industria, Enerxía e Turismo, unha declaración que actualmente ten que entenderse referida ao ministro para a transición ecolóxica e o desafío demográfico, pode modificar o número anterior de días de stocks estratéxicos que CORES debe constituír. obrigatoriamente, dependendo da evolución do mercado e da dispoñibilidade de infraestruturas de almacenamento por parte da Corporación.

O cálculo das reservas de seguridade e, en consecuencia, das existencias estratéxicas que constituirá CORES, baséase no volume de vendas ou consumo dos suxeitos obrigados durante o ano natural anterior, como se indica no xa mencionado artigo 2 do Real decreto 1716/2004, do 23 de xullo.

A expansión da pandemia COVID-19 no presente ano 2020 provocou unha redución drástica na venda e consumo de produtos petrolíferos, como consecuencia da diminución da mobilidade e das actividades económicas provocada polas medidas de contención postas en marcha. En consecuencia, estas vendas ou niveis de consumo de 2020 terán o efecto inevitable dunha redución do volume da obriga de que CORES xestione e manteña as existencias estratéxicas de produtos petrolíferos a partir do 1 de abril de 2021, data a partir da cal foron de constituír as mencionadas existencias en función das vendas ou consumo do ano 2020. Polo tanto, a partir desa data, xerarase un excedente inevitable no volume de existencias xestionadas actualmente por CORES.

Á luz do anterior, a necesidade de aumentar temporalmente ata o 31 de decembro de 2021 o número de 42 días de stocks estratéxicos de hidrocarburos líquidos ata 50 días e, en consecuencia, reducir proporcionalmente o número de días de obrigación a 42 días. das existencias mínimas de seguridade que os suxeitos obrigados teñen que manter por conta propia para cumprir o disposto no mencionado artigo 2.1 do Real decreto 1716/2004, do 23 de xullo. O aumento dos días de existencias estratéxicas, xunto coas outras medidas mencionadas anteriormente que CORES realizará, optimizarán os custos do sistema de mantemento de existencias mínimas de seguridade de produtos petrolíferos.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 13 de xaneiro de 2021 ata o día mércores, 03 de febreiro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgh@miteco.es indicando en el asunto: "Normativa. Propuesta de Orden incremento reservas estratégicas"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación

Anexos