DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Regúlanse o contido e a forma de remisión da información de puntos de recarga de vehículos eléctricos que as empresas fornecedoras deste servizo han de remitir a MITECO e ás comunidades autónomas en desenvolvemento da Lei do Sector Eléctrico, así como do Proxecto de Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética.

A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece no artigo 48.3 que as instalacións de recarga de vehículos deberán estar inscritas nunha listaxe de puntos de recarga xestionado polas Comunidades Autónomas e polas Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla correspondentes ao emprazamento dos puntos, que estará accesible para os cidadáns por medios electrónicos. Continúa este artigo establecendo que a información que conste nas este listaxes deberá ser comunicada polas Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla ao Ministerio para a Transición Ecolóxica, para o seu adecuado seguimento.

Así mesmo, o artigo 48.4 establece que por orde da Ministra para a Transición Ecolóxica (referencia que ha de entenderse dirixida ao actual titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico) determinaranse a información que deban remitir os titulares dos puntos de recarga e en que condicións, as cales serán fixadas en atención á potencia de carga das instalacións, ou localización en puntos de especial relevancia polo tránsito de vehículos ou en vías rápidas da rede de estradas.

Doutra banda, o Proxecto de Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética remitido a Cortes establece no seu artigo 13 que o Goberno porá a disposición do público a información dos puntos de recarga eléctrica para vehículos a través do Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tempo real xestionado polo organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico. Para iso, con carácter previo, os fornecedores do servizo de recarga eléctrica deberán remitir por medios electrónicos ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico información actualizada da localización, características, e dispoñibilidade das este instalacións, así como do prezo de venda ao público da electricidade ou do servizo de recarga. No apartado sétimo do referido artigo establécese que mediante Orde da Ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico establecerase a regulación do contido e forma de remisión da información dos puntos de recarga ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico por parte dos fornecedores do servizo de recarga.

Finalmente, o proxecto de Real Decreto polo que se regula a actividade de prestación de servizos de recarga enerxética de vehículos eléctricos establece a obriga para os fornecedores do servizo de recarga de remitir por medios electrónicos ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico de determinada información para dar cumprimento ao establecido no citado artigo 13 do Proxecto de Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética. Así mesmo, este Real Decreto aclara a relación de suxeitos participantes na prestación do servizo de recarga enerxética, entre os que destaca a figura do operador do punto de recarga –CPO, polas súas siglas en inglés-, que se constitúe como o suxeito titular dos dereitos de explotación da infraestrutura do punto de recarga, e a empresa provedora de servizos de mobilidade eléctrica –EMSP, polas súas siglas en inglés -, como “operador virtual” que pode actuar como terceiro prestando servizos de valor engadido ao usuario de vehículos eléctricos.

No marco do conxunto normativo antes mencionado e en desenvolvemento do mesmo, esta orde ministerial regula o contido e forma de remisión da información a remitir ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico por parte dos fornecedores do servizo de recarga eléctrica así como ás comunidades autónomas, concretando o ámbito de aplicación, a forma de remisión así como o contido da este información.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 12 de abril de 2021 ata o día venres, 30 de abril de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgh@miteco.es indicando en el asunto: "Normativa. Orden información puntos de recarga VE"

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos