DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

Os Proxectos Importantes de Interese Común Europeo (PIICE), constitúen un marco de colaboración onde distintas empresas de varios Estados membros colaboran na constitución dun gran proxecto de interese europeo de especial relevancia nas cadeas de valor estratéxicas industriais para a Unión Europea.

As empresas participantes nestes proxectos, poderían chegar a ser beneficiarias de axudas de Estado por parte de cada un dos seus Estados membros segundo a súa dispoñibilidade orzamentaria, baixo a Comunicación da Comisión denominada “Criterios para a análise da compatibilidade co mercado interior das axudas para fomentar a realización de proxectos importantes de interese común europeo” (2014/C 188/02). Unha das cadeas de valor industriais priorizadas durante este traballo de coordinación europeo foi a cadea industrial do hidróxeno.

No contexto de transición enerxética, o hidróxeno renovable é considerado unha cadea de valor estratéxica industrial para a Unión Europea. Para a resolución do mecanismo PIICE enfocado no hidróxeno renovable, como parte do proceso de decisión, requírese a selección dun “proxecto integrado” que estea baseado en compoñentes individuais da cadea de valor que deben ser complementarios entre si, primeiro a nivel nacional e posteriormente a nivel comunitario, por acordo entre todos os Estados membros participantes.

Con obxecto de seleccionar o “proxecto integrado”, a Comisión Europea, en colaboración cos Estados membros, constituíu unha plataforma, de acceso limitado, que servirá para acoller aos proxectos de hidróxeno procedentes de cada un dos Estados membros de maneira individual que cumpran cos criterios da meritada Comunicación, así como dos obxectivos da Estratexia Europea do Hidróxeno e os criterios da propia Comisión.

Para a súa constitución, cada Estado membro é responsable de proporcionar unha listaxe de contactos daqueles promotores de proxectos que, cumprindo cos criterios indicados estean interesados en participar no mecanismo, considerando que a participación non implica a priori nin o seu encaixe no proxecto xunto ao resto de empresas, nin a súa elección por parte da Comisión Europea, nin o acceso a posibles fondos públicos posteriores. Neste sentido, serán os promotores dos proxectos quen deberán, en caso de considerar conveniente participar, remitir a información dos seus proxectos á Comisión polas canles habilitadas a tal fin.

Para a identificación dos proxectos que España debe comunicar á Comisión Europea como potencial participante no mecanismo PIICE utilizouse a información remitida como resposta ás dúas manifestacións de interese do hidróxeno celebradas ata a data:

  • Convocatoria de interese nacional: finalizada o 15 de xuño de 2020, que realizou o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MINCOTUR) para identificar empresas e proxectos susceptibles de formar parte do mecanismo PIICE.
  • Manifestación de interese: finalizada o 19 de decembro de 2020, realizada polo Ministerio para a Transición Enerxética e o Reto Demográfico (MITERD) para coñecer os proxectos de hidróxeno renovable previstos en España.

A utilización da información remitida ten como fin último evitar novas cargas administrativas a aquelas empresas que cumpren cos criterios de elixibilidade previamente descritos, constituíndo esta unha base suficientemente argumentada para a identificación de proxectos potencialmente participantes no mecanismo PIICE.

Sen prexuízo do anterior, aqueles promotores de proxectos que estean dispostos a participar neste mecanismo por considerar cumpren cos criterios previamente descritos, así como aqueles que, participando nos anteriores, estean en disposición de modificar e/ou actualizar a información remitida, poden dirixir as súas iniciativas ao correo disposto para presentación de alegacións.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 29 de abril de 2021 ata o día venres, 07 de maio de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-h2renovable@miteco.es indicando en el asunto: "Proyectos Importantes de Interés Común Europeo"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as respostas remitidas consideraranse confidenciais na totalidade do seu contido.

Anexos