DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Regulamento (UE) 2016/1952 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016 regula a obriga que os Estados Membros teñen de remitir periodicamente información relativa aos prezos aplicados aos consumidores finais de electricidade á Oficina Estatística da Unión Europea (Eurostat). España emprega como fontes de información para estas remisións enquisas estatísticas periódicas realizadas ás comercializadoras de enerxía eléctrica.

A Orde TED/456/2021, do 29 de abril, pola que se determina o contido e as condicións de remisión ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico da información sobre os prezos aplicados aos consumidores finais de electricidade dá cumprimento e adapta no seu ámbito o establecido no Regulamento (UE) 2016/1952 do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de outubro de 2016. Dita Orde entro en vigor o 13 de maio de 2021.

Entre os diferentes aspectos abordados, a Orde TED/456/2021, do 29 de abril, regula no seu artigo 2 as comercializadoras que deben remitir a información requirida e no seu artigo 3 os criterios empregados para a determinación das comercializadoras que deben remitir os datos sobre prezos aplicados a consumidores finais de enerxía eléctrica.

Sen prexuízo do réxime xeral mencionado no parágrafo anterior, a disposición adicional segunda da Orde regula o procedemento a seguir no primeiro ano tras a entrada en vigor (2021) da Orde TED/456/2021, do 29 de abril, de modo que a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas debe publicar mediante resolución a listaxe definitiva de comercializadoras de enerxía eléctrica obrigadas a remitir a información relativa aos prezos finais da electricidade durante o segundo semestre de 2021.

Adicionalmente, a proposta de resolución establece un requirimento a determinadas comercializadoras o envío de información relativa aos prezos aplicados aos consumidores de enerxía eléctrica durante o período de referencia anual 2021, ao abeiro do establecido na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, de antes do 30 de xuño do mesmo ano.

Como consecuencia do anterior, sométese a trámite de audiencia a proposta de Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas pola que se establece a listaxe das empresas comercializadoras obrigadas a remitir a información relativa aos prezos aplicados aos consumidores de enerxía eléctrica durante o segundo semestre do ano 2021 e pola que se require a determinadas comercializadoras o envío de información relativa aos prezos aplicados aos consumidores de enerxía eléctrica durante o período de referencia anual 2021.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 08 de xuño de 2021 ata o día luns, 21 de xuño de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-price@miteco.es indicando en el asunto: "Propuesta de Resolución Listado Comercializadores PRICE 2021"

Los escritos se dirigirán a la Dirección General de Política Energética y Minas.

Anexos