DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, determina no artigo 8.2 que a operación do mercado ten carácter de actividade regulada para efectos da súa separación doutras actividades, e que o seu réxime económico e de funcionamento axustarase ao previsto na este Lei.

O artigo 14.11 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, dispón que a retribución do operador do mercado establecerase de acordo con a metodoloxía que determine o Goberno, salvo aqueles aspectos retributivos cuxa aprobación se atribúa ao regulador nacional de conformidade coas normas de dereito comunitario europeo, en función dos servizos que efectivamente preste, e que dita retribución financiarase con base nos prezos que este cobre aos axentes e suxeitos do sistema, respectivamente.

En ausencia de metodoloxía aprobada, as sucesivas ordes que aprobaron as peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes a cada un dos anos do período 2014-2021 viñeron establecendo para o operador do mercado eléctrico unha retribución anual con carácter provisional, prevéndose que as cantidades recollidas nas mesmas poderían ser modificadas unha vez o Goberno aprobase a citada metodoloxía, conforme ao sinalado anteriormente.

De acordo con o anterior, mediante este proxecto de real decreto establécese a metodoloxía que deberá ser aplicada ao cálculo da retribución anual do operador do mercado eléctrico, diferenciando para estes efectos entre a que será de aplicación a cada un dos anos do período 2014-2019, e aquela que haberá de aplicarse a partir de 2020 de tal maneira que se permita dispor dun marco retributivo transparente e actualizado que proporcione certeza e seguridade xurídica aos participantes do mercado.

O ámbito de aplicación da metodoloxía proposta limítase ás funcións exercidas e aos servizos asignados ao operador do mercado en virtude da normativa en vigor durante o período de aplicación.

Adicionalmente e posto que, conforme ao previsto no artigo 14.11 da Lei 24/213, do 26 de decembro, o Ministerio para a Transición e o reto Demográfico deberá aprobar anualmente os prezos que o operador do mercado haberá de cobrar aos axentes e suxeitos do sistema con obxecto de financiar a súa retribución, a proposta de real decreto regula a metodoloxía que sirva para calcular os este prezos.

Por último, o proxecto de real decreto inclúe unha proposta de modificación do Real Decreto 1955/2000, 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, no relativo ás obrigas de publicidade das interrupcións programadas e de remisión de información de datos sobre enerxía e facturación. Así mesmo, inclúe unha proposta de modificación do Real Decreto 647/2020, do 7 de xullo, polo que se regulan aspectos necesarios para a implementación dos códigos de rede de conexión de determinadas instalacións eléctricas, co fin de regular os limiares de tensión e capacidade máxima que serán de aplicación nos territorios non peninsulares a efectos do procedemento de notificación operacional.

En cumprimento do previsto nos artigos 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, resulta necesario realizar o trámite de audiencia aos interesados, co obxecto de solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

Leste mesmo texto remitiuse á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para informe e para que por ese organismo realícese trámite de audiencia a través do Consello Consultivo de Electricidade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 17 de xuño de 2021 ata o día mércores, 07 de xullo de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-consulta.redes@miteco.es indicando en el asunto: "Real Decreto Retribución OMIE_[ALEGANTE]"

Anexos