DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, determina no artigo 8.2 que a operación do sistema ten carácter de actividade regulada para efectos da súa separación doutras actividades, e o seu réxime económico e de funcionamento axustarase ao previsto na este Lei.

O artigo 14.11 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, na súa redacción anterior á entrada en vigor do Real Decreto-lei 1/2019, do 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ás esixencias derivadas do dereito comunitario en relación ás Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural, dispuña que a retribución do operador do sistema eléctrico estableceríase de acordo con a metodoloxía que determinase o Goberno en función dos servizos que efectivamente preste.

O Real Decreto-lei 1/2019, do 11 de xaneiro, modificou o artigo 14.11 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, de tal maneira que, a partir do ano 2020, a competencia para establecer a metodoloxía que deberá aplicar ao cálculo da retribución do operador do sistema corresponde á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

De acordo con o anterior, corresponde ao Goberno a competencia para aprobar a metodoloxía aplicable ao cálculo da retribución do operador do sistema no período 2014-2019, e á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia a aplicable a partir de 2020.

No exercicio das este competencias, a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia aprobou a Circular 4/2019, do 27 de novembro, da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, pola que se establece a metodoloxía de retribución do operador do sistema eléctrico, a cal recolle a metodoloxía de aplicación ao cálculo da retribución do operador do sistema eléctrico a partir do ano 2020.

Pola súa banda, atópase pendente a aprobación, por parte do Goberno, da metodoloxía aplicable ao cálculo da retribución anual do operador do sistema eléctrico no período 2014-2019. En ausencia da este metodoloxía, as sucesivas ordes de peaxes de acceso correspondentes aos anos do período 2014-2019 viñeron establecendo para o operador do sistema unha retribución anual de carácter provisional, prevéndose que as cantidades recollidas nas ditas ordes poderían ser modificadas unha vez o Goberno aprobase dita metodoloxía.

De acordo con o anterior, mediante este proxecto de real decreto proponse a metodoloxía que será de aplicación ao cálculo da retribución anual do operador do sistema eléctrico no período 2014-2019. O ámbito de aplicación da metodoloxía proposta limítase ás funcións exercidas e aos servizos asignados ao operador do sistema en virtude da normativa en vigor durante o período de aplicación.

En cumprimento do previsto nos artigos 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, resulta necesario realizar o trámite de audiencia aos interesados, co obxecto de solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

Leste mesmo texto remitiuse á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para informe e para que por ese organismo realícese trámite de audiencia a través do Consello Consultivo de Electricidade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 17 de xuño de 2021 ata o día mércores, 07 de xullo de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-consulta.redes@miteco.es indicando en el asunto: "Real Decreto Retribución OS_[ALEGANTE]"

Anexos